กบข. ถก ADB ศึกษาปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการไทย

20 มี.ค. 2567 | 03:15 น.

กบข. ร่วมหารือ ADB ศึกษาปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการไทย ระบุเพื่อให้ สศค. จัดทำแผนดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้การต้อนรับ Ms. Kelly Hattel, Senior Financial Sector Specialist และคณะผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อหารือปัจจัยท้าทายต่อระบบบำเหน็จบำนาญของไทย 

ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความช่วยเหลือทางเทคนิคในประเด็นการปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญของประเทศไทย (Technical Assistance for Pension Reform in Thailand) โดย ADB จะทบทวนผลการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อออกแบบทางเลือกในการปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญ 

พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบ เพื่อให้ สศค. สามารถจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับการปฏิรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ กบข. ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในการสร้างความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ ภายใต้ประเด็นท้าทายต่าง ๆ อาทิ

  • ปัญหาหนี้สินของข้าราชการสมาชิก ค่าครองชีพ 
  • ความผันผวนของผลตอบแทนการลงทุน 

ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทวีค่าเงินออมของสมาชิก รวมถึงแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารประเด็นท้าทายดังกล่าว