คลังเก็บรายได้ 4 เดือนแรกปีงบ 67 ต่ำเป้า 8.8 พันล้านบาท

17 มี.ค. 2567 | 08:35 น.

คลังรายงานผลการจัดเก็บรายได้ 4 เดือนแรก ปีงบ 67 ต่ำเป้า 8.8 พันล้านบาท ชี้กรมสรรพสามิตยังต่ำเป้าประมาณการ หลังลดภาษีน้ำมัน ด้านเงินคงคลังอยู่ที่ 1.72 แสนล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มกราคม2567) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 824,115 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 8,836 ล้านบาท หรือ 1.1%

ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้จาก 3 กรมภาษีหลัก ได้แก่

  • กรมสรรพากร 622,691 ล้านบาท
  • กรมสรรพสามิต 172,821 ล้านบาท
  • กรมศุลกากร 39,965 ล้านบาท

โดยกรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการเป็นสำคัญ เนื่องจากมีการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน

ขณะที่การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรสูงกว่าประมาณการ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการนำส่งรายได้เหลื่อมมาจากปีก่อนหน้าและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าประมาณการเป็นสำคัญ

“รายได้รัฐบาลสุทธิจัดเก็บได้ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.8% เนื่องจากฐานการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้พิเศษรวม 36,666 ล้านบาท หากไม่รวมรายได้พิเศษดังกล่าว รายได้รัฐบาลสุทธิจะสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 2. 7%”

ส่วนฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 831,752 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,182,526 ล้านบาท

โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 20,000 ล้นบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 172,928 ล้านบาท