svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“แม็คกรุ๊ป” คว้ารางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนด้านสนับสนุนคนพิการ

22 พฤศจิกายน 2565

“แม็คกรุ๊ป” คว้ารางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ปี 2565 โดยสำนักงาน ก.ล.ต.

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เข้ารับรางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานและผู้มอบรางวัลในพิธี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แม็คกรุ๊ป

สำหรับรางวัลดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการที่มีความพร้อมและศักยภาพในภาคตลาดทุนจ้างงานคนพิการ พร้อมสนับสนุนอาชีพคนพิการให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ทั้งยังช่วยพัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสแก่คนพิการให้มีส่วนร่วมพร้อมลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน.