หลายหน่วยงานถวายพระพร “ในหลวง ร.10” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 ก.ค. 63

26 ก.ค. 2563 เวลา 1:25 น. 1.5k

หลายหน่วยงาน เริ่มจัดกิจกรรมถวายพระพร “ในหลวง ร.10” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” (ในหลวง รัฐกาลที่ 10) หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมถวายพระพรและเทิดพระเกียรติ

 

โดยเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 63 ที่บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างกึกก้อง ที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
  หลายหน่วยงานถวายพระพร “ในหลวง ร.10” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 ก.ค. 63

ทั้งนี้ นางอารีย์ ได้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้าง ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ด้วยดวงจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยหาที่สุดมิได้ โดยพสกนิกรสำนึกอยู่เป็นนิตย์ว่าได้อยู่ร่วมกันมาด้วยความรัก สามัคคี และมีความสุข เจริญได้ก็ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ได้มีพระเมตตาคุณโปรดเกล้า ทะนุบำรุงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งหลายด้วยพระวิริยะอุตสาหะ พระปรีชาสามารถ และพระราชวิจารณญาณอันสุขุมลุ่มลึก ได้ทรงตรากตรำพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ตลอดมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระราชกรณียกิจด้านศาสนา-การศึกษาของในหลวง ร.10 

พระราชกรณียกิจ “ด้านการเกษตร” ของ "ในหลวง ร.10" 

พระราชกรณียกิจ "ทางการแพทย์-สาธารณสุข" ของ ในหลวง ร.10

พระราชปณิธาน ในหลวง ร.10 “ด้านการกีฬา”
 

ในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ใคร่ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสแสดงความภักดี เทิดพระเกียรติแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะสนองพระราชปณิธาน ด้วยการยึดมั่นคติธรรมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าพระราชทาน ขอพลานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ได้อภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญด้วยจตุรพิธพรชัย พระบารมีเพิ่มพูนแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ เสร็จสถิตยั่งยืนในรัตนราชไอศูรย์ เป็นมิ่งขวัญปกเกล้า ปกกระหม่อมแก่ปวงพสกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน

วันเดียวกันที่ ที่ป่าเสื่อมโทรมบ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร นางดำรง ศริวิชัย อิ่มวิเศษ รอง ผวจ.สกลนคร  เป็นประธานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่งดำเนินการโดยกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเสริมพื้นที่ป่า  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ว่าจะต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าตันน้ำลำธารให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอสาพระราชทาน (ศอญ.) จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริด้วยการกำหนดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีเป้าหมายฟื้นฟูพื้นที่ป้าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมทั่วประเทศ เนื้อที่ประมาณ 4.7 ล้านไร่ ภายในปี 2570 

หลายหน่วยงานถวายพระพร “ในหลวง ร.10” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 ก.ค. 63

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เพื่อสนองพระราชดำริให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้กำหนดแผนงานที่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป้าตันน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายลแห่งนี้ ก็เป็นพื้นที่อีกแห่หนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เปิดโครงการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป้าและพันธุ์พืชในเนื้อที่ 17 ไร่ ซึ่งจะเป็นการดำเนินการร่วมกันของจิตอาสาพระราชทวน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ข้าราชการและพนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 500 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 

ในการปลูกฟื้นฟูป่า มีการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เช่น  ประดู่ พะยูง  เต็ง รัง  ยางนา ตะเคียนทอง แดง มะค่าโมง โดยปลูกคละกระจายไม่เป็นแถวเป็นแนว เลียนแบบป่าธรรมชาติของจริง จำนวนประมาณ 3,500  ต้น จัดทำแผงดักหมอก เพื่อให้ร่มเงาแก่ต้นไม้ที่ปลูกในเวลากลางวัน และดักหมอกในช่วงกลางคืนเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ตันไม้ รวมทั้งมีกิจกรรมจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น จำนวน 1 แห่ง อีกด้วย ทั้งนี้ ภายหลังการจัดงานพิธีในวันนี้แล้ว หน่วยงานโครงการพระราชดำริ และอุทยานแห่งชาติภูผายล จะได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ปลูกป่าแห่งนี้ต่อไปอีก 3-5 ปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยให้ผืนป่าต้นน้ำลำธาร  บริเวณนี้มีสภาพความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าตันน้ำที่เอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ให้แก่พื้นที่และประชาชนในที่สุด โดยบรรยากาศการปลูกป่าครั้งนี้ จิตอาสาทุกนาย ร่วมปฎิญานตนว่า เราจะทำความดีด้วยหัวใจเสียงดังกระหึ่ม

หลายหน่วยงานถวายพระพร “ในหลวง ร.10” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 ก.ค. 63

ด้าน นายวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน นำโดย พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร นายกรรณภว์ ธนภรรควิน และพล.ร.อ.นพดล โชคระดา รวมถึง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่ของอ.แม่ทะ จ.ลำปาง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 

 

ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีแก่ประชาชนและประเทศชาติและในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ได้นำกล่าวปฏิญาณตน ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง