ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

08 เม.ย. 2565 เวลา 2:10 น. 493

ไทยเบฟ ผนึกภาคี จัดบิ๊กอีเวนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย เตรียมจัดงานใหญ่ “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” พร้อมกัน 4 ภาค 6 จังหวัดทั่วประเทศกระตุ้นการท่องเที่ยวสงกรานต์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรสานต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” เตรียมจัดงาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”ครั้งที่ 7

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

สำหรับงาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” เปิดปีใหม่ไทยอย่างเป็นสุข สดใส ดีงาม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นสิริมงคลของไทยและส่งเสริมพหุวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างสันติสุข โดยผสานความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจ และราชการ รวมเป็น “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยมีชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผ่าน 3 มิติหลัก ESG (Economic & Environment, Social, Governance) เช่น กิจกรรมเก็บกลับ-รีไซเคิล และกิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน สืนสานวัฒนธรรม เพื่อนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนและสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในปีนี้รัฐบาลได้อนุมัติให้ประชาชนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด–19” เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ ของวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New normal โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะครอบครัว รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting, และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

งาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยมีรูปแบบการจัดงานที่เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึง อย่างสมดุล และอย่างยั่งยืน ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลในการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย สู่มิติใหม่ เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

ทางด้านนายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักและหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนงานนี้ เปิดเผยว่างานวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่กับสายน้ำมาอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นจากวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ เกี่ยวข้องกับน้ำ งาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการสานต่อความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส”

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

จากการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ ร่วมกัน ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน และส่งผลให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จากการจัดงานที่ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภาค ที่มีความโดดเด่น เชิงวัฒนธรรมประเพณี ชาติพันธุ์ที่แตกต่าง รวมถึงภูมิทัศน์ และอาหารเฉพาะถิ่นที่ล้วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

นอกจากนี้ ไทยเบฟยังตั้งเป้ายกระดับงาน Water Festival สู่แพลตฟอร์มความร่วมมือ เพื่อรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ ยกระดับสินค้าชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ โดยการจัดการของชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนใน 4 มิติ คือ ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันผลักดันให้วัฒนธรรมเป็นพลังแห่งชาติและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ผ่านหลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก ESG ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

ทางด้านนายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย เผยว่า ในส่วนของกิจกรรมแต่ละจังหวัดจะเน้นไปที่การสร้างบรรยากาศความความสุข และความสนุกไปพร้อมๆกับการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย โดยร่วมก้าวข้ามปีใหม่ไทย กับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย และสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนให้ชุมชนก่อนการจัดงาน นอกจากนี้พื้นที่การจัดงาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มีมาตรการในการคัดกรอง ป้องกัน COVID-19 เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้เพื่อขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
13 – 15 เมษายน 2565  :  9 ท่าน้ำวิถีไทย

จัดขึ้นใน 9 ท่าน้ำวิถีไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สำคัญริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา  พร้อมล่องเรือด่วนเจ้าพระยาที่ให้บริการฟรี แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงาน สัมผัสกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งไหว้พระขอพร 5 วัดชื่อดัง ที่รวมอยู่ใน 9 ท่าน้ำวิถีไทย ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์, ท่ามหาราช, เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น และ สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม โดยจัดกิจกรรมของทั้ง 9 ท่าน้ำประกอบไปด้วย

 •  การแห่พระพุทธสิหิงค์จำลองประจำ 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา

-    วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 08.00-11.00 น. เพื่อเริ่มเทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทยอย่างเป็นทางการ
-    เริ่มต้นขบวนจากท่าเรือเอเชียทีค และอัญเชิญพระขึ้นท่าน้ำประจำแต่ละพระอารามหลวง

•  โซนมงคล : สรงน้ำพระพุทธรูป 65 องค์ 

-    ประดิษฐาน ณ ลานมงคลริมน้ำ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์
-    เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตต้อนรับปีใหม่ไทย โดยอัญเชิญพระประจำวันเกิด จาก 6 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร วัดราชสิงขร พระอารามหลวง

•  โซนมหรสพ

-    รำวงดิสแทนซิ่ง เวทีสาวรำวงแบบ นิวนอร์มอล มีฉากกั้นโซนสาวรำวงกับผู้ร่วมงาน

•  Sound of Songkran

-    ลำนำลุ่มเจ้าพระยา – เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
-    ขับกล่อมเสียงสุขเจ้าพระยา สนุกรื่นเริงทั้ง 5 วัด
-    แตรวงต้อนรับ Hopping  สร้างเซอร์ไพรส์บนท่าน้ำต่างๆ

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่
13 – 15 เมษายน 2565  :  บ้านโบราณเชียงใหม่ (ขัวเหล็กริมแม่น้ำปิง)

5 เมษายน      ทําความสะอาดวัดร่วมกับชุมชนฟ้าฮ่าม (วัดสันทรายต้นกอก หรือ วัดใกล้กาดอื่น ๆ)
7 เมษายน      อบรมเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม
9 เมษายน      Work Shop การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ร่วม Work Shop โดยการแสดงหุ่นล้านนาจาก มช.
                     ช่วงบ่ายขอไปเยี่ยมชมความพร้อมของหมู่บ้านนําร่อง
13 เมษายน    พิธีเปิดงาน เชิญผู้ว่าฯและนักข่าวร่วมงาน ในตีมงานวันแรก “จื้นอ๊ก จื้นใจ๋” 
                     สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระ ตานตุง สืบสานงานศิลป์แผ่นดินล้านนา
14 เมษายน    “ม่วนเงิน สันเล้า” มาเตอะหมู่เฮา จ๊อยซอ ม่วนงันดนตรีพื้นเมืองล้านนา อู้คําเมือง
15 เมษายน     กิ๋นลำ อิ่มต๊อง ปี้น้อง อิ่มใจ๋ แอ่วกาดหมั้วเซาะของกิ๋นลำ อาหารเมือง ขนมพื้นเมือง ทั้งไทใหญ่ ไทลื้อ ไทยอง (ร้านในกาด)

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

จังหวัดลำพูน
13 เมษายน 2565  :  ถนนอินทยงยศ และวัดมหาวัน
ไหว้พระธาตุ สรงน้ำพระรอด บูชาพระเลี่ยง พระลือ เดินตลาดนัดชุมชน นั่งสามล้อชมเมือง

•  ขบวนแห่ การแสดงกลองสะบัดชัย ผ่านถนนอินทยงยศ และซุ้มสรงน้ำ

•  กิจกรรมมงคลขบวนแห่สรงน้ำพระ โดยเยาวชนเจ้าบ้าน 3 ขบวน

    ขบวนที่ 1 วัฎจักรชีวิต - Circular Life พระรอด
    ขบวนที่ 2 เย็นใจฝนแสนห่า - ต้นไม้หมายเมืองลำพูน
    ขบวนที่ 3 ชีวิตละเมียดละไม well being - งานฝีมือ ศิลปะ ตุ๊กตานางไหว้ พระลือ

•  ตลาดเปิงใจ๋ ตลาดนัดชุมชน และการแสดงดนตรีบริเวณถนนรถแก้ว 

•  กิจกรรมแยกขยะรีไซเคิล : โครงการ เก็บกลับ รีไซเคิล 3 เขต 12 ชุมชน

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

จังหวัดขอนแก่น
13 – 15 เมษายน 2565  :  วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง
“ประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี”
 ร่วมสืบสาน รักษา  อัตลักษณ์ท้องถิ่น  ต่อยอดคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนให้ยั่งยืน  สิมอีสาน  ฮูปแต้มสินไซ  และหมอลำ

•  พิธีเสียเคราะห์แบบดั้งเดิม และอัญเชิญพระพุทธรูปลงสรงน้ำอบน้ำหอม

เป็นพิธีตามความเชื่อ เรียกว่า พิธีเสียเคราะห์ พิธีแห่ดอกไม้และพระพุทธรูปเก่าแก่ พิธีเสียเคราะห์  หมายถึงการสะเดาะเคราะห์ ประเพณีนี้ที่วัดไชยศรี จึงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายตามวิถีชีวิตของคนอีสาน และมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

•  การแสดงหมอลำ

ท้องถิ่นบ้านสาวะถี แสดงถึงเรื่องราว และวิวัฒนาการของหมอลำ คณะหมอลำสองพันปี / หมอลำหุ่นคณะสินไซน้อยร้อยปี / 
หมอลำ ระบียบวาทะศิลป์ มาจัดแสดงสร้างความบันเทิง และย้อนอดีตวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม

•  ตลาดอีสานย้อนยุค  โซนจำหน่ายสินค้า / อาหารท้องถิ่น และสัมผัสบรรยากาศวิถีแบบอีสานเดิมตลอดการจัดงาน

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

จังหวัดอุดรธานี
13 – 14 เมษายน 2565  :  วัดสระแก้ว / ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง / วัดสันติวนาราม

•  ตักบาตรวิถีไทพวน : ตักบาตรพระสงฆ์ด้วยอาหารแห้ง รอบพระอุโบสถ วัดสระแก้ว ณ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง และวัดสันติวนาราม 

•  สรงน้ำพระพุทธรูป : วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สรงน้ำและรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล

•  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ : โดยผู้แทนชุมชนจะทำการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุของชุมชนบ้านเชียง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

•  ขบวนแห่วัฒนธรรมบ้านเชียง : อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญลงสรงน้ำ สืบสานประเพณีและสร้างความสามัคคีในชุมชน

•  รำวงย้อนยุคไทพวนบ้านเชียง : การแสดงหมอลำและรำวงย้อนยุค สร้างความบันเทิงในแบบไทพวนบ้านเชียง

ไทยเบฟ เตรียมจัด“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 4 ภาค 6 จังหวัด

จังหวัดภูเก็ต
11 - 12 เมษายน 2565  :  สี่แยกชาร์เตอร์ (เมืองเก่าภูเก็ต)
13 เมษายน 2565  :  วัดไม้ขาว
‘Discover Phuket’  แลงานอาร์ต ช้อปของกิน ถ่ายรูปบ๊ายใจ๋...สไตล์บาบ๋า ประกวดภาพถ่ายผ่าน IG ชิงเงินรางวัล

•  ซุ้มสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง ขอพรตามประเพณี

•  13 เม.ย. 65 ตักบาตรข้าวสุก ณ วัดไม้ขาว 

•  ถ่ายภาพสุดแนว กับศิลปะสื่อผสม Projection Mapping  ในหอนาฬิกา ชั้น 2

•  ประกวดภาพถ่ายทาง IG หัวข้อ Discover Phuket โพสต์ภาพ พร้อม #phuketwaterfestival2022 #discoverphuket

•  อ่องหลายคาเฟ่ เมนูเด็ด จากสับปะรดภูเก็ต 

•  อาหารพื้นเมือง Signature of Phuket  รังสรรเมนูเด็ดเฉพาะงานนี้