svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดรับสมัคร ผอ.กกต.ประจำเขต-กกต.ประจำเขตทั่วประเทศ 6-10 ก.พ.นี้

03 กุมภาพันธ์ 2566

เดินเครื่องเลือกตั้ง เปิดรับสมัคร ผอ.กกต.ประจำเขต และกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 6-10 ก.พ.นี้ ยืนสมัครได้ด้วยตนเอง เพื่อรองรับเลือกตั้ง 2566

วันนี้ (3 ก.พ.66)  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประจำเขตเลือกตั้ง เพื่อรองรับการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้น

 
ทั้งนี้ กกต. จะแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งละ  1 คน  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 3 คน โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ.นี้ 

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาต้องยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตามแบบใบสมัครด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ สัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการทาบทาม  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น  มีความเป็นกลางทาการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต  

และห้ามมีลักษณะต้องห้าม คือ  ติดยาเสพติดให้โทษ  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  

อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือ ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึง 10 ปี นับถึงวันสมัครหรือวันที่ได้รับการทาบทาม เว้นแต่ ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

                               เปิดรับสมัคร ผอ.กกต.ประจำเขต-กกต.ประจำเขตทั่วประเทศ  6-10  ก.พ.นี้

เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่า กระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น   เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง 

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครแล้ว หากมีผู้สมัครผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 2 คน หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง น้อยกว่า 6 คน  ให้ ผอ.ประจำจังหวัด  ดำเนินการทาบทามบุคคลจากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 8 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 เพื่อสมัครเข้ารับการสรรหาให้ครบตามจำนวน  

โดยยื่นใบสมัคร แล้วแต่กรณีภายใน 3 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติ และพฤติการณ์ของผู้เข้ารับการสรรหาและผู้ที่ได้รับการทาบทามให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน  นับแต่วันปิดรับสมัคร