svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดหลักเกณฑ์แบ่งเขตเลือกตั้งส.ส. ให้พรรค-ประชาชน แสดงความเห็นใน 10 วัน

03 กุมภาพันธ์ 2566

"กกต."เปิดหลักเกณฑ์แบ่งเขตเลือกตั้งส.ส. 400 เขต เผยเร่งประชาสัมพันธ์ ให้พรรคและประชาชน แสดงความเห็นใน10 วัน


สำนักงานกกต.แจ้งว่า กกต.เห็นชอบกรอบระยะเวลาการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส. โดยให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัด ดำเนินการ

1. กรณีจังหวัดที่มีจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่า 1 คน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กต.จว.)จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งภายใน 3 วัน

โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขต ให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน แล้วประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา 10 วัน ซึ่งแต่ละรูปแบบต้องประกอบด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับอำเภอหรือตำบล หรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต   จำนวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้ง และผลต่างของของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งจากจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อส.ส. 1 คนในจังหวัดนั้น

เปิดหลักเกณฑ์แบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.   ให้พรรค-ประชาชน แสดงความเห็นใน 10 วัน

ทั้งนี้ ผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเฉลี่ยต่อส.ส. 1 คนในจังหวัดนั้น เว้นแต่ เป็นกรณีมีความจำเป็นเพื่อให้ราษฎรในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันสามารถเดินทางได้โดยสะดวก 


รวมถึงเหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง และแผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง

2.กรณีที่จังหวัดใดมีจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับจำนวนสมาชิกส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 และมีผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งจากจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อส.ส.หนึ่งคนในจังหวัดนั้นไม่เกินจำนวนผลต่างที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.ที่ใช้ในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปเมื่อปี 2562

และประกาศรับฟังความคิดเห็นในการแบ่งเขตเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย โดยให้ดำเนินการปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส
ไว้  ณ สำนักงานกกต.ประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เปิดหลักเกณฑ์แบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.   ให้พรรค-ประชาชน แสดงความเห็นใน 10 วัน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และศาลาว่าการเมืองพัทยาด้วย และให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 คน ให้ดำเนินการปิดประกาศเขตเลือกตั้งส.ส.ไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัด และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

เปิดหลักเกณฑ์แบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.   ให้พรรค-ประชาชน แสดงความเห็นใน 10 วัน