ศาลรธน.มีมติพรบ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 2559 ม.45 วรรคสี่ ขัดรัฐธรรมนูญ

23 พ.ค. 2567 | 06:50 น.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5 ต่อ 4 ชี้พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 45 วรรคสี่ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ฝห้คำวินิจฉัยมีผลเมื่อพ้น 360 วัน นับแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

วันนี้ (23 พ.ค. 67) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 45 วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 วรรคหนึ่ง และ วรรคสาม และกำหนดคำบังคับให้คำวินิจฉัยมีผลเมื่อพ้น 360 วัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากศาลฎีกา ส่งความเห็นของศาลจังหวัดระนอง ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ คม 3/2562 คดีหมายเลขแดงที่ คม4/2563 ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559มาตรา 45 วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 หรือไม่ 

โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย คือ นายปัญญา อุดชาชน นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ นายอุดม รัฐอมฤต และ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ

สำหรับ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 45 วรรคสี่ ระบุว่า มาตรา 45 ให้ศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาตามมาตรา 43 ไว้พิจารณาได้เมื่อเห็นว่าปัญหาตามฎีกานั้น เป็นปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย

 

ปัญหาสําคัญตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

(4) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ขัดกับคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น