ศาลรัฐธรรมนูญนัด 5 มิ.ย.ชี้ขาดปมลักษณะต้องห้ามสมัคร สว. ขัดรธน.หรือไม่

23 พ.ค. 2567 | 05:58 น.

ศาลรัฐธรรมนูญนัด 5 มิ.ย. ชี้ขาดปมสมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่พ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 หรือไม่

วันนี้( 23 พ.ค. 67) ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาโดยการอภิปรายในคำร้องที่ศาลจังหวัดนครนายก ส่งคำโต้แย้งของจำเลย ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ 923/2566 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 14 (24) ที่บัญญัติให้ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 

เว้นแต่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง หรือไม่ 

โดยศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง 

กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ในวันพุธที่ 5 มิ.ย. 2567 เวลา 09.30 น.