โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 23 นาย

24 ก.พ. 2567 | 09:44 น.

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน 23 นาย “กัญญาณัฏฐ ทรัพย์ปัณฑากุล” และ “ลาภิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” เป็น พันตรีหญิง

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่
ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๒๓ นาย ดังนี้


๑. พันตรี อธิปติ สวาทภักดิ์ เป็น พันโท

๒. พันตรี ไพร บุญคง เป็น พันโท

๓. พันตรี สุชาติ ชะรอยรัมย์ เป็น พันโท

๔. พันตรีหญิง มะลิ นาสินพร้อม เป็น พันโทหญิง

๕. ร้อยเอกหญิง กัญญาณัฏฐ ทรัพย์ปัณฑากุล เป็น พันตรีหญิง

 

๖. ร้อยเอกหญิง ลาภิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  เป็น พันตรีหญิง

๗. ร้อยเอก กฤษภัค กู้สุจริต เป็น พันตรี

๘. ร้อยเอกหญิง เถาวัลย์ วานิชชาชีวะ เป็น พันตรีหญิง

๙. ร้อยโท วิทวัส รุนทา เป็น ร้อยเอก

๑๐. ร้อยโท ชัชวาลย์ ห้องกระจก เป็น ร้อยเอก

๑๑. ร้อยโท ภูชิชย์ หม่องคํา เป็น ร้อยเอก

๑๒. ร้อยโท ณรงค์ศักดิ์ รุณสา เป็น ร้อยเอก

๑๓. ร้อยโท อนุชา ภู่เสือ เป็น ร้อยเอก

๑๔. ร้อยตรี ยุทธพล ภูบัวคํา เป็น ร้อยโท

๑๕. ร้อยตรี อานนท์ ถิ่นถาน เป็น ร้อยโท

๑๖. ร้อยตรี คมสันต์ มะจุเงิน เป็น ร้อยโท

๑๗. ร้อยตรี ยุทธพงษ์ วันทองทักษ์ เป็น ร้อยโท

๑๘. ร้อยตรี ชยันต์ยุทธ ปัญญาสัตถาผล เป็น ร้อยโท

๑๙. ร้อยตรีหญิง เฮือง บุผ้าพัน เป็น  ร้อยโทหญิง

๒๐. ร้อยตรีหญิง ธัญวลัย โอชารส เป็น ร้อยโทหญิง

๒๑. จ่าสิบเอก ณัฐพงษ์ แก้วศรีไตร เป็น ร้อยตรี

๒๒. จ่าสิบเอก อนันต์ ปัญจาคะ  เป็น ร้อยตรี

๒๓. จ่าสิบเอก ยุทธนา เหล็งสุดใจ  เป็น ร้อยตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

                 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 23 นาย      โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 23 นาย