โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 8 นาย

19 ก.พ. 2567 | 11:34 น.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน 8 นาย ตั้งแต่ 11 ก.พ. 2567

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ 

และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๘ นาย ดังนี้

๑. จ่าสิบเอก ประสงค์ บุญจงค์ เป็น ร้อยตรี

๒. จ่าสิบเอกหญิง สงัด ใยอ่อน เป็น ร้อยตรีหญิง

๓. จ่าสิบเอกหญิง ศิรประภา คําหอมรื่น เป็น ร้อยตรีหญิง

๔. จ่าสิบเอกหญิง อาภารัตน์ บุญเกิด เป็น ร้อยตรีหญิง

๕. จ่าสิบเอกหญิง ปิ่นประไพ กระวีพันธ์ เป็น ร้อยตรีหญิง

๖. จ่าสิบเอกหญิง สุจิตรา ลาภชุ่มศรี เป็น ร้อยตรีหญิง

๗. จ่าสิบเอกหญิง มัทนิน เย็นใจ เป็น ร้อยตรีหญิง

๔. จ่าสิบเอกหญิง จุฑารัตน์ เพชรโสม เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

                           โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร  8 นาย