โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ 32 นาย

20 ก.พ. 2567 | 12:03 น.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตร 9 นาย และนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 23 นาย รวม 32 นาย รับราชการสนองพระเดชพระคุณสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่ 21 ก.พ. 2567

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จํานวน ๓๒ นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จํานวน ๖ นาย 

๑. พลตรี โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ 

๒. พลตรี ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ 

๓. พลตรี เทพพิทักษ์ นิมิตร 

๔. พลตรี เสกสรร คูห์สุวรรณ 

๕. พันเอก วรเวช วนมงคล

๖. พันเอก พฤฒินันท์ หริ่มเจริญ 
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จํานวน ๒ นาย

๗. พลเรือโท เสนอ เงินสลุง

๘. นาวาเอก สมชาย น้อยพิทักษ์

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จํานวน ๑ นาย 

๙. นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน

นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๒๓ นาย

๑. พลตํารวจโท วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา

๒. พลตํารวจโท สันติ ชัยนิรามัย

๓. พลตํารวจโท สยาม บุญสม 

๔. พลตํารวจโท ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ 

๕. พลตํารวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ

๖. พลตํารวจตรี ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย 

๗. พลตํารวจตรี พิทักษ์ อุทัยธรรม 

๘.พลตํารวจตรี สุวัฒน์ แสงนุ่ม 

๙. พลตํารวจตรี เอกราช ลิ้มสังกาศ 

๑๐. พลตํารวจตรี อนันต์ นานาสมบัติ 

๑๑. พลตํารวจตรี สมควร พึ่งทรัพย์ 

๑๒. พลตํารวจตรี อํานาจ ไตรพจน์ 

๑๓. พลตํารวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว 

๑๔. พลตํารวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง 

๑๕. พลตํารวจตรี สมบูรณ์ เทียนขาว 

๑๖. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ 

๑๗. พันตํารวจเอก จตุพล เร่งถนอมทรัพย์

๑๘. พันตํารวจเอก เด่นหล้า รัตนกิจ

๑๙. พันตํารวจเอก ทนงศักดิ์ ปันไชย

๒๐. พันตํารวจเอก ปิยรัช สุภารัตน์ 

๒๑. พันตํารวจเอก พิชญ์รุจ กุลวิมลประทีป 

๒๒. พันตํารวจเอก จามร ทองพรรณ 

๒๓. พันตํารวจเอก สุรศักดิ์ มโนทัย

                โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ 32 นาย      โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ 32 นาย    โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ 32 นาย