ศรีสุวรรณ ตบทรัพย์ อธิบดีกรมข้าว ยุบสมาคมโลกร้อน ปิดประตูจดทะเบียนตั้งใหม่

27 ม.ค. 2567 | 06:24 น.

กลายเป็นประเด็นอื้อฉาว เมื่อ “ศรีสุวรรณ จรรยา” ถูก ป.ป.ช. - ปปป. - ปปท. สนธิกำลัง ตระครุบตัว คาหนังคาเขา-คาบ้านพัก ย่านปทุมธานี ข้อหาเรียกรับเงินจาก “อธิบดีกรมการข้าว” จำนวน 3 ล้านบาท กลบข่าวคาวนักการเมืองขี้ฉ้อ-ข้าราชการฉ้อฉลมิด

"ศรีสุวรรณ จรรยา" นักร้อง (เรียน) นักการเมือง-ข้าราชการระดับสูง "ตัวยง" สร้างวีรกรรมโชกโชนในการยื่นตรวจสอบนักการเมืองตั้งแต่ หัวหน้าพรรคการเมือง-นายกรัฐมนตรี จนถึง "ผู้ว่ากทม."  จนโดนออกอาวุธ เข่า-หมัด-ศอกมาแล้ว ใน "ข้อหาเห็นต่าง"  

"ศรีสุวรรณ" ยังเคยโดน “เพิกถอน” คำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ขณะนั้น “พี่ศรี” เป็นผู้ก่อตั้ง-อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ 

“เนื่องจากความปรากฏต่อนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร ว่า สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 81 จึงได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566”ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ระบุ

ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 81 กำหนดว่า การขอจดทะเบียนสมาคมนั้นให้ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้นพร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคม รายชื่อ ที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน และรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมกับคำขอด้วย 

คำสั่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ที่ 1015/2566 เรื่อง เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุถึงเหตุผลการ “เพิกถอน” จะทะเบียนสมาคมฯ ว่า  

“ข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังการจดทะเบียนสมาคม ว่า บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะสมัครสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 3 คน ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องกันว่า ไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใด"

"และผู้มีรายชื่อในบัญชีจำนวน 2 ราย ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่า ไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2551 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 การนำรายงานการประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้น บุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใด”

“ศรีสุวรรณ” ยังอยู่ใน “สมาคมร้องเรียน” เพราะยังมีชื่อใน “สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน” และเป็นทั้ง “คนก่อตั้ง” และ “นายกสมาคม” โดยมี “ผู้ร่วมก่อตั้ง” อีก 2 คน คือ นายวีระ ชมพันธุ์ และ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย อามีน 

คณะกรรมการสมาคม ประกอบด้วย 

 • นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคม
 • นายวีระ ชมพันธุ์ อุปนายก คนที่ 1
 • นายไพศาล เนาวะวาทอง อุปนายก คนที่ 2
 • นายชัยย์วัณฏ์รัฏฐ์ ไพศาล กรรมการและนายทะเบียน
 • นายอนุกูล มาเพ็ชร กรรมการและปฏิคม
 • น.ส.ธัญลักษณ์ ราษา กรรมการและประชาสัมพันธ์
 • น.ส.เมธาวี ยิ่งถาวร กรรมการและเหรัญญิก
 • ว่าที่ร้อยตรี สมชาย อามีน กรรมการและเลขาธิการ 

สำหรับวัตถุประสงค์ของสมาคมได้แจ้งต่อนายทะเบียนฯ 9 ข้อ ซึ่ง “กิจกรรม” ส่วนใหญ่ของสมาคมฯระบุว่า เป็นการ การส่งเสริม-รณรงค์-อบรมเกี่ยวกับ “สิ่งแวดล้อม” โดย “ข้อ9” ระบุว่า “ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่อย่างใด” 

โดยจดแจ้งว่า มี “สำนักงานใหญ่สมาคม” อยู่เลขที 686/802  อาคารเดอะเซ็นเตอร์ทาวน์คอนโด   ชั้น  8  ซอยรัชดานเวศน์  24  ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

แม้ว่า “ศรีสุวรรณ” จะยังเป็น “ผู้บริสุทธิ์” จนกว่า “ศาลพิพากษาถึงที่สุด” แต่ก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูก “เพิกถอน” การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมอีกครั้งและอาจไม่สามารถกลับมาจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมได้ตลอดไป

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 102 ระบุว่า ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

 • เมื่อปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ และนายทะเบียนได้สั่งการแก้ไขแล้ว แต่สมาคมไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด
 • เมื่อปรากฏว่าการดำเนินกิจกรรมของสมาคมขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ
 • เมื่อสมาคมหยุดดำเนินกิจการติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เมื่อปรากฏว่าสมาคมให้หรือปล่อยให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่กรรมการของสมาคมเป็นผู้ดำเนินกิจการของสมาคม
 • เมื่อสมาคมมีสมาชิกเหลือน้อยกว่า 10 คนมาเป็นเวลาติดต่อกันกว่า 2 ปี