ครม.ถกเคาะ “วันหยุดราชการ” เพิ่มเติม เป็นวันหยุดยาวกระตุ้นท่องเที่ยว

24 กรกฎาคม 2566

เตรียมเฮ! ครม.เตรียมพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม คาดเป็นจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นวันหยุดยาวกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2566) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง โดยมีไฮไลท์คือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอการกำหนด "วันหยุดราชการ" เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี  2566 เพิ่มเติม

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า การเสนอวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี  2566 เพิ่มเติมให้กับที่ประชุมครม.เห็นชอบในครั้งนี้ อาจเป็นการเสนอให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพิ่มอีก 1 วัน เพื่อให้เป็นวันหยุดยาว 6 วัน เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ

ทั้งนี้หากตรวจสอบข้อมูลวันหยุด พบว่า ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2566 และต้นเดือนสิงหาคม 2566 มีวันหยุดราชการหลายวัน คือ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขณะที่ วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นวันหยุดวันอาสาฬหบูชา และ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เป็นวันหยุดวันเข้าพรรษา ทำให้มีวันที่เป็นฟันหลอ 1 วันคือ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

ดังนั้นถ้าหากให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ คือในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพิ่มอีก 1 วันแล้ว จะทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกันยาวถึง 6 วัน คือตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 โดยก่อนหน้านี้ก็มีบางโรงเรียนที่ได้ประกาศให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษไปแล้ว

 

ภาพประกอบข่าว การประชุม ครม. ทำเนียบรัฐบาล พิจารณาวันหยุดราชการ เพิ่มเติม

ส่วนวาระการประชุมครม. อื่น ๆ พบว่ามีการเสนอเข้ามาหลายเรื่อง ฐานเศรษฐกิจสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาล 
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยการขยายความร่วมมือในสาขาเฉพาะ 
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอเอกสารถ้อยแถลงเพื่อการดำเนินงาน (Statement of Undertaking : SOU) ของกลุ่มดำเนินงานด้านกฎไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) 
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

ภาพประกอบข่าว การประชุม ครม. ทำเนียบรัฐบาล พิจารณาวันหยุดราชการ เพิ่มเติม

วาระเพื่อทราบ

 • กระทรวงการคลัง รายงานผลงานการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL)
 • กระทรวงการคลัง รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ....
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ....
 • กระทรวงวัฒนธรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอการแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการ 168 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานข้อเสนอแนะการควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน