svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์การเแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.

31 มกราคม 2566

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. กำหนดหลักเกณฑ์การเแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส. ให้จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งภายใน 3 วัน พร้อมประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 10 วัน

วันที่ 31 ม.ค.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีสาระสำคัญ ดังนี้ 


เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดแล้ว ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งภายใน 3 วัน

โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน แล้วประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา 10 วันนับแต่วันปิดประกาศ 

โดยแต่ละรูปแบบ ประกอบด้วย 1.รายละเอียดเกี่ยวกับอำเภอ หรือตำบลเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต 

2.จำนวนราษฎรแต่ละเขตเลือกตั้ง จากจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อส.ส.หนึ่งคนในจังหวัดนั้น ทั้งนี้ ผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเฉลี่ยต่อส.ส.หนึ่งคนในจังหวัดนั้น เว้นแต่เป็นกรณีมีความจำเป็นเพื่อให้ราษฎรในชุมชนเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันสามารถเดินทางได้สะดวก 

3.เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

4. แผนที่แสดงรายการของพื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานกกต.จังหวัด ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอำเภอ  สำนักงานเทศบาล  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.จังหวัดรวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชนิดต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ภายใน 3 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนให้ผอ.กกต.จังหวัด นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมือง และประชาชนในจังหวัด ประกอบการพิจารณาเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัด 

แล้วรวบรวมสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด พร้อมผลการพิจารณาข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอย่างน้อย 3 รูปแบบเรียงลำดับความเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันถัดไป 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแล้ว และดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วให้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ ให้กกต.ประกาศกำหนดส.ส.แบบแบ่งเขต ที่แต่ละจังหวัดพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

   ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์การเแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.    ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์การเแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.