ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม 20 ความผิดมูลฐานเป็นคดีพิเศษ คุมธุรกิจของคนต่างด้าว

18 มกราคม 2566

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม 20 ความผิดมูลฐานครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์-ธุรกิจของคนต่างด้าว-ค้ามนุษย์-ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา-อุทยานแห่งชาติ

วันที่ 18 ม.ค.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวงกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ขอ ๑ ให้ยกเลิก (๑) กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒) กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน คดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

(๓) กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน คดีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๒ ให้คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ (๑) เป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวน คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

(๑) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน

(๒) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

(๓) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก 

(๔) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร

(๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

(๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

(๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 

(๑๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสําอาง

(๑๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๑๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

(๑๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 

(๑๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

(๑๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา 

(๑๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

(๑๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

(๑๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

(๑๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

(๒๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

ทั้งนี้ เฉพาะคดีความผิดทางอาญาที่มีรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิด ตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษกําหนด 

ขอ ๓ ให้ประกาศ ก.พ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง กําหนดรายละเอียดของ ลักษณะของการกระทําความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หากอ้างถึง กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่าอ้างถึงกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สมศักดิ์ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษ เพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้คดีความผิด ทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมจากบัญชีท้าย พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗  

แต่เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวถูกยกเลิก โดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเกิดการกระทําความผิด ทางอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการกระทําความผิดทางอาญาดังกล่าวมีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ ประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

หรือมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดข้ามชาติที่สําคัญ หรือ เป็นการกระทําขององค์กรอาชญากรรม หรือมีผู้ทรงอิทธิพลที่สําคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน หรือมีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัย เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทําความผิดอาญา หรือ เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา สมควรปรับปรุงการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมจากบัญชี ท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

               ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม 20 ความผิดมูลฐานเป็นคดีพิเศษ คุมธุรกิจของคนต่างด้าว    ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม 20 ความผิดมูลฐานเป็นคดีพิเศษ คุมธุรกิจของคนต่างด้าว    ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม 20 ความผิดมูลฐานเป็นคดีพิเศษ คุมธุรกิจของคนต่างด้าว