svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม. เคาะเพิ่ม คดียาเสพติด-หนี้นอกระบบ-สื่อลามกอนาจารเด็ก เป็นคดีพิเศษ 

13 กันยายน 2565

ครม.อนุมัติหลักการกฎกระทรวงให้คงคดีความผิดเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ยา และอาหาร เป็นคดีพิเศษ และเพิ่มความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและสื่อลามกอนาจารเด็ก เป็นคดีพิเศษด้วย

13 กันยายน 2565 นางสาวไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

 

สำหรับสาระสำคัญ เป็นการปรับเพิ่มและยกเลิกคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษจากร่างกฎกระทรวงที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นซึ่งคณะกรรมการคดีพิเศษได้เห็นชอบ ดังนี้ คือ ให้คงคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายรวม 3 ฉบับ เป็นคดีพิเศษ ได้แก่

 

  • คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง
  • คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา
  • คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

 

สาเหตุที่ยังให้คงคดีความผิดเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ยา และอาหาร เป็นคดีพิเศษ เนื่องจากพบว่า การกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ยา และอาหาร เป็นการกระทำความผิดที่เกิดโดยการปลอมผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค มีการนำวัตถุต้องห้ามมาใช้เป็นส่วนผสม ใช้สถานที่ผลิตไม่มีมาตรฐาน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลและใช้สื่อดิจิทัลในการกระทำความผิดในช่องทางต่าง ๆ

 

รวมทั้งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยา และอาหาร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล ทั้งการผลิต การนำเข้า หรือการขาย ส่งผลให้คดีความผิดในกลุ่มนี้มีจำนวนผู้เสียหายเป็นวงกว้าง และส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชน มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศและระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นคดีพิเศษ

นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายรวมอีก 3 ฉบับเป็นคดีพิเศษ ได้แก่

  • คดีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
  • คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
  • คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก

 

ส่วนการให้เพิ่มเติมคดีความผิดทางอาญา 3 ฉบับเป็นคดีพิเศษ ได้แก่ คดีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เนื่องจากรัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายเรื่องการปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงยุติธรรมได้มอบนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบทบาทในการปราบปรามยาเสพติด และใช้มาตรการในการริบทรัพย์สินเครือข่ายค้ายาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

สำหรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ที่ต้องให้เป็นคดีพิเศษ เนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบนำไปสู่อาชญากรรมประเภทอื่น โดยผู้ให้กู้ยืมเงินมักเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำ และมักใช้วิธีการทวงหนี้ ข่มขู่ บังคับ หรือใช้ความรุนแรง บางครั้งอาจรวมกลุ่มกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จึงทำให้มีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อน

ส่วนคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กที่ต้องให้เป็นคดีพิเศษเนื่องจาก ปัญหาสื่อลามกอนาจารเด็กใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ทำให้เด็กสามารถรับรู้ เข้าถึง และเผยแพร่สิ่งต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อันอาจส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรง

 

ทำให้เด็กถูกล่อลวงหรือชักจูงให้ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นอาชญากรรมต่อเด็กรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและมีพฤติกรรมที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และพบว่าการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กมีส่วนสัมพันธ์กันกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในรูปแบบอื่น เช่น การกระทำชำเรา การกระทำอาจาร เป็นต้น

 

พร้อมกันนี้ได้ยกเลิกคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย 2 ฉบับเป็นคดีพิเศษ คือ

  • คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
  • คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ