โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ.

01 พ.ย. 2565 | 10:34 น.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “กีรติ รัชโน”ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ “รณรงค์ พูลพิพัฒน์” อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ “อรรถพล สังขวาสี” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกีรติ รัชโน ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕


ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

                     โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์  อรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ.

ขณะเดียวกัน ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ


๒. นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า


๓. นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี

                               โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์  อรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ.

วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๓ ราย ดังนี้


๑. นายอรรถพล สังขวาสี พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง


๒. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


๓. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี

                            โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์  อรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ.