โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง“จําเริญ โพธิยอด”ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์

27 ต.ค. 2565 | 12:14 น.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 7 ข้าราชการระดับสูงกระทรวงการคลัง-ยูติธรรม “จําเริญ โพธิยอด”ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ “วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์” ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ มีผล 1ต.ค.2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๕ ราย ดังนี้

๑. นายจําเริญ โพธิยอด พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์

 

๒. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

๓. นางวรนุช ภู่อิม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๔. นายเอด วิบูลย์เจริญ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง

 

๕. นายชาญวิทย์ นาคบุรี พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี

                                  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง“จําเริญ โพธิยอด”ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์

ขณะเดียวกันได้มี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๒ ราย ดังนี้


๑. นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ

 

๒. พันตํารวจตรี สุริยา สิงหกมล พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและ การบริหารงานยุติธรรม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

                              โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง“จําเริญ โพธิยอด”ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์