svasdssvasds

ราชกิจจานุเบกษาประกาศพ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ 22 พ.ค.2565

14 เม.ย. 2565 เวลา 10:20 น.

ราชกิจจานุเบกษาประกาศพ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

นนี้(14 เม.ย.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2565 เป็นปีที่ 7  ในรัชกาลปัจจุบัน


 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้กำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 

และเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง สำหรับปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามความในมาตรา 121ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี

      ราชกิจจานุเบกษาประกาศพ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ 22 พ.ค.2565    ราชกิจจานุเบกษาประกาศพ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ 22 พ.ค.2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด