อบต. รอเฮ ชงครม.เพิ่มส่วนแบ่งเงินค่าบริการอุทยานแห่งชาติ-วนอุทยาน เป็น10%

22 มี.ค. 2565 | 01:11 น.

อบต.-เทศบาล รอลุ้นมติครม.วันนี้ “บิ๊กป้อม” เสนอ ร่างกฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ ให้เพิ่มจาก 5% เป็น 10%

วันที่ 22 มีนาคม 2565 จับตาการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ มีวาระ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เสนอ  “ร่างกฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ...” ให้ที่ประชุมครม.พิจารณา

 

ซึ่งเป็นวาระที่ เสนอโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่มีการหารือกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้นำร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เข้าพิจารณาในครม. เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นด้วยอีกทาง  

โดยเนื้อหาสาระของร่างกฎกระทรวงฯดังกล่าว เป็นการกำหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ แบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนใน 4 สถานที่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานฯ ให้กับท้องถิ่น ได้แก่

 1. อุทยานแห่งชาติ 
 2. วนอุทยาน 
 3. สวนพฤกษศาสตร์
 4. สวนรุกขชาติ 

 

โดยร่างกฎกระทรวงแบ่งเงินให้ อบต. เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จากเดิม 5% เป็น 10%  เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเงินที่เพิ่มให้ดังกล่าวต้องนำไปใช้ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และฟื้นฟูอุทยานฯในพื้นที่ของท้องถิ่นเท่านั้น

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯดังกล่าว เป็น 1 ในแพ็คเกจกฎหมาย ที่นายวราวุธ รมว.ทส. พยายามผลักดัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายลูก พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562  ภายใต้นโยบายเน้นรักษาพื้นที่ป่า ลดความขัดแย้ง สร้างคุณภาพชีวิต บนหลักสิทธิมนุษยชน จำนวนทั้งสิ้น 12 ฉบับ มีดังนี้ 

 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 2. ร่างกฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
 3. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภายในอุทยานแห่งชาติ 
 4. ร่างประกาศกระทรวง ว่าด้วยโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ 
 5. ร่างประกาศกระทรวงการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่ การขยาย หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ 
 6. ร่างระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ 
 7. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ 
 8. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน ในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ 
 9. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ 
 10. ร่างประกาศฯ ว่าด้วยการกำหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ 
 11. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการอยู่อาศัยหรือทำกินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ เพื่อการดำรงชีพอย่างเป็นปกติธุระ 
 12. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล ในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 


ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา เคยระบุว่า กฎหมายทั้งหมดนี้ คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก บนหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเพื่อลดความขัดแย้ง และรักษาพื้นที่ป่าไม่ให้ลดน้อยลง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินและพี่น้องประชาชนที่ได้อยู่อาศัยหรือทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติ สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเกื้อกูลธรรมชาติ และได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป