จับตาวาระครม. เคาะแพ็คเกจช่วยลดค่าครองชีพ-น้ำมันแพง

21 มี.ค. 2565 | 23:01 น.

เปิดวาระครม. จับตาที่ประชุมพิจารณาเคาแพ็คเกจช่วยลดค่าครองชีพ ลุ้นแนวทางการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ช่วยผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 มี.ค. 2565 มีวาระที่น่าสนใจเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยต้องจับตาแพ็คเกจช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพ ซึ่งมีการรวบรวมมาตรการของหลายกระทรวงเข้ามา ทั้งการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง

 

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ออกมายืนยันว่า กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ จะเสนอแพ็คเกจร่วมกันในที่ประชุมครม.วันที่ 22 มี.ค.นี้ โดยเฉพาะแนวการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า 

 

ทั้งนี้ในส่วนกระทรวงการคลัง จะพิจารณาลดภาษีนำเข้าแม่ปุ๋ยเคมี ที่นำมาผสมเป็นสูตรใช้ในประเทศ เพื่อให้ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยของเกษตรกรลดลง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เป็นเรื่องของโควตาการนำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลัก

 

เช่นเดียวกับอาหารสัตว์ ที่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และมีราคาสูง กระทรวงการคลังจะพิจารณาลดภาษีนำเข้ากากถั่วเหลือง 2% เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์มีต้นทุนที่ถูกลงด้วย

ส่วนวาระอื่น ๆ มีดังนี้ 

 

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงการคลัง เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย (ฉบับปรับปรุง) 
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ...
 • กระทรวงแรงงาน เสนอขอความเห็นชอบการรับรองร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าวและร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการด้านการตรวจแรงงานอาเซียนและการประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน 
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2566 -2570 
 • คณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ เสนอรายงานผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 20 เมษายน 2564 และการเรียกให้ทุนหมุนเวียนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2564 
 • ขออนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
 • คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอการกำหนดและทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนให้มีขนาดที่เหมาะสม

วาระสำคัญของรัฐบาล 

 • กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับสินเชื่อภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์โควิด 19 
 • ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการการบริหารจัดการ Organizational Quarantine (OQ) สำหรับแรงงานต่างด้าว และผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
 • ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวม 61 วัน (ห้วงที่ 1-2)
 • กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... 

 

วาระเพื่อทราบ

 • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ถึงอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) 
  พ.ศ. ….
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2559 พ.ศ... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ.2531 พ.ศ... (สินค้าหอยมุกและผลิตภัณฑ์) 
 • สภากาชาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบำรุงสภากาชาดไทย
 • ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 
  (ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….)
 • ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ...
 • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อเสนอแนะมาตราการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 • รายงานการประเมินผลตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ช่วงระยะปี 2561 – 2564 และรายงานประเมินผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้ำ