“คมนาคม” เล็งชงครม.โอนสิทธิ ทอท.คุม 3 สนามบิน อุดรธานี บุรีรัมย์ กระบี่

21 มีนาคม 2565

“คมนาคม” เตรียมชงครม.เคาะโอนสิทธิทอท.บริหาร 3 สนามบินภูมิภาคแทน ทย. ภายในเม.ย.นี้ หวังรุกฮับการบินภูมิภาคสั่งทอท.นำร่องเปิดบริการสนามบินกระบี่-อุดร ภายในเดือน ส.ค.65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการในการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) บริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ว่า  สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการในการให้ ทอท. บริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทย. ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางวิธีการในการให้ ทอท. บริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทย.

เบื้องต้นที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอท่าอากาศยานที่จะให้ ทอท. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการแทน ทย. ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี บุรีรัมย์ และกระบี่ และเห็นชอบแนวทางการให้ ทอท. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง แทน ทย. 

“ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่เสนอ ให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดแผนการดำเนินงาน (Action Plan) การดำเนินการให้ ทอท. เข้าไปบริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทย.

คาดว่ากระทรวงคมนาคมจะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการให้ ทอท. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง แทน ทย. ได้ในเดือนเมษายน 2565  และ ทอท. จะสามารถเริ่มให้บริการท่าอากาศยานกระบี่และท่าอากาศยานอุดรธานีอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2565 และท่าอากาศยานบุรีรัมย์ในเดือนกันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดของ Action Plan”

ส่วนการมอบความรับผิดชอบในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 3 แห่ง ให้ ทอท. เข้าไปบริหารจัดการแทน ทย.นั้น  โดยให้ ทอท. เข้าไปเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานอุดรธานี  บุรีรัมย์ และกระบี่ แทน ทย. พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินการฯ ด้านอื่นๆ ได้แก่

ด้านอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ด้านสังหาริมทรัพย์ (ครุภัณฑ์)  ด้านบุคลากร  ด้านการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ  และด้านงบประมาณ ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามแนวทางฯ  ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวต่อไป  

“คมนาคม” เล็งชงครม.โอนสิทธิ ทอท.คุม 3 สนามบิน อุดรธานี บุรีรัมย์ กระบี่

 

ทั้งนี้จากการพิจารณาความเหมาะสมในเชิงยุทธศาสตร์ ตามแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายระบบ ท่าอากาศยานของประเทศในภาพรวม (National Airport System) และการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Cluster ด้านการขนส่งทางอากาศ พบว่า ท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมในการให้ ทอท. เข้าไปบริหารจัดการแทน ทย.

ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี บุรีรัมย์ และกระบี่ ซึ่งการให้ ทอท. เข้าไปบริหารจัดการท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง แทน ทย. จะเป็นการเพิ่มศักยภาพและใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาคของ ทย.  ที่ปัจจุบันมีบทบาทเป็น Local airport ให้ยกระดับเป็น Regional Airport และ Secondary Hub Airport  ในอนาคต และจะเปิดโอกาสให้สายการบินมีทางเลือกด้านการตลาดเส้นทางการบินระหว่างประเทศ

รวมทั้งสามารถย้ายฐานการบินโดยกระจายไปยังภูมิภาคของประเทศเพื่อลดการต่อเครื่อง/ถ่ายลำ รวมทั้งเป็นการอำนวย  ความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร ตลอดจนช่วยลดปัญหาการบริการจราจรทางอากาศและขีดความสามารถของห้วงอากาศในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ บรรเทาความแออัดของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ในระดับภูมิภาค และระดับสากลต่อไป