svasdssvasds

วงการกีฬาเฮ ครม.เคาะแก้กฎหมายคุมใช้สารต้องห้าม สอดคล้องเงื่อนไขวาด้า

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ธ.ค. 2564 เวลา 8:50 น. 2.4k

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... สอดคล้องกับ WADA วาด้ารักษาผลประโยชน์ทางการกีฬาของไทย

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.64 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ

วงการกีฬาเฮ ครม.เคาะแก้กฎหมายคุมใช้สารต้องห้าม สอดคล้องเงื่อนไขวาด้า

โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกำหนด คีอ แก้ไขบทนิยาม แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ

 

1. บทนิยาม   อาทิ การแก้ไขนิยามคำว่า “สารต้องห้าม” การเพิ่มบทนิยามคำว่า “วิธีการต้องห้าม” การแก้ไขนิยามคำว่า “สมาคมกีฬา” “การแข่งขันกีฬา” “นักกีฬา” และ “บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา”  เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการที่กำหนดไว้ใน WADA Code และ มาตรฐานสากล

2. คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา   เช่น -ยกเลิกให้ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้สำนักงานฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ(operating independence) -ยกเลิกอำนาจในการเสนอแนะรัฐมนตรีในการกำหนดรายชื่อสารต้องห้าม และยกเลิกอำนาจในการประกาศกำหนดระดับ ประเภทชนิดกีฬาและการแข่งขันกีฬาที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม                                              2.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  เช่น คณะกรรมการการแพทย์ , คณะกรรมการ พิจารณาโทษ และ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์  มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพิจารณา เช่น คกก. พิจารณาโทษมีอำนาจพิจารณาโทษละออกคำสั่งลงโทษ ได้เอง โดยไม่ต้องส่งให้ กกท. ออกคำสั่ง  เพิ่มเติมให้โอกาสนักกีฬา บุคคลที่สนับสนุนการกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสโต้แย้งและแสดงหลักฐานในกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม

 

3. สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและหน้าที่และอำนาจ ให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยแยกการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้มีความเป็นอิสระต่อกัน   และให้สำนักงาน ฯ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

4. มาตรการลงโทษ   ยกเลิกการกำหนดโทษ ซึ่งกำหนดให้โทษทางกีฬามิใช้โทษทางอาญา โดยกำหนดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ใน WADA Code ซึ่งเป็นมาตรการการลงโทษทางการกีฬาที่ถือปฏิบัติกันในวงการการกีฬาทั่วโลก ที่ไม่ใช่โทษทางอาญา

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่ประเทศยไทย ยังชี้แจ้งนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยืนยันว่า  ร่างพ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ว่า  สอดคล้องกับหลีกการของ WADA  และมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการออกกฏหมายในรูปแบบ พ.ร.ก. เพื่อไม่ให้ไทยถูกตัดสิทธิในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าจะทำส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2565 ประมาณ 55,000 ล้านบาท  ซึ่งหากไทยดำเนินการแก้ไขกฎหมายได้  กกท. จะดำเนินการขอให้ WADA พิจารณายกเลิกมาตรการลงโทษต่างๆ ซึ่งรวมถึง การปลดล็อคเรื่องการชักธงชาติไทยให้ทันการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน” นาย ธนกร กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด