ครม.รับข้อเสนอ "จะนะรักษ์ถิ่น" ตั้ง "สุพัฒนพงษ์" นั่งประธานทำ SEA

14 ธันวาคม 2564

มติครม.รับข้อเสนอของ "กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น" ตั้ง "รองนายกฯ"สุพัฒนพงษ์"เป็นประธานกรรมการแก้ปัญหา พร้อมสั่งทำ SEA ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

วันที่ 14 ธ.ค. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติม องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ก้าวหน้าแห่งอนาคต” ตาม คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 330/2564 

มอบหมายให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการดังกล่าว

ครม.รับข้อเสนอ "จะนะรักษ์ถิ่น" ตั้ง "สุพัฒนพงษ์" นั่งประธานทำ SEA

และรับทราบข้อเสนอของรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการ ให้มีการจัดทำ ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA (Strategic Environmental Assessment: ) และแผนแม่บทต่าง ๆ

โดยให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ และให้รับข้อเสนอของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีห่วงใยข้อเรียกร้องของประชาชน โดยสั่งให้มีคณะกรรมการเฉพาะ เพื่อดูแลปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขข้อห่วงใยและความเดือดร้อนของประชาชน โดยเป้าหมายของโครงการฯ มุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น

ครม.รับข้อเสนอ "จะนะรักษ์ถิ่น" ตั้ง "สุพัฒนพงษ์" นั่งประธานทำ SEA

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ผลักดันให้มีการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการต่าง ๆ สำหรับการจัดทำ SEA  ในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” จะประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วมร่วมในทุกมิติ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ก่อนที่จะมีการดำเนินการต่อไป ” นายธนกรฯ กล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายธนกร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ก่อนการประชุมครม.เสร็จสิ้น นายสุพัฒนพงษ์  รายงานว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)สำนักงบประมาณ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดทำ SEA รับข้อเสนอภาคประชาชนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ ขณะเดียวกันขอให้หน่วยงานอื่นๆรอการดำเนินการไปก่อน

นายธนกร กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.มีมติรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการขยายผลโครงการดังกล่าว โดยรับทราบแผนแม่บทและข้อกำหนดการต่างๆ และให้ทุกฝ่ายเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการและรับฟังข้อเสนอภาคประชาชนและเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และผลการดำเนินการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การดำเนินการต่อไป  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

นายธนกร กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์  สั่งการเพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ข้อห่วงใย และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนได้มีรายได้ที่สูงขึ้น