ผลสอบชุด”ธรรมนัส”ฟันธง ศอ.บต.หักมติครม. ดันนิคมฯจะนะ

14 ธ.ค. 2564 | 02:00 น.

เปิดแฟ้ม“ผลสอบข้อเท็จจริง โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ชุด “ธรรมนัส”นั่งประธาน ยัน ศอ.บต.ฝืนมติครม. ดันนิคมฯจะนะ ลัดขั้นตอน-ไม่ฟังความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น  ที่รวมตัวกันชุมนุมและค้างแรมที่หน้าอาคารสหประชาชาติ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา  มีแนวโน้มจะบานปลายหากรัฐบาลไม่สามารถเจรจายุติปัญหาได้ 

 

หากย้อนไปเมื่อวันที่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรี มีมติเรื่องการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นรับผิดชอบการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่

 

ต่อมามีกลุ่มประชาชนในนาม "จะนะรักษ์ถิ่น" ร่วมกับเครือข่ายผู้คัดค้านจากภูมิภาคอื่นๆ เช่น สมาคมรักษ์ทะเลไทย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เครือข่ายคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน พยายามขัดขวางและรวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ เพื่อให้มีคำสั่งระงับยับยั้งการดำเนินโครงการ

 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

 

“นายกฯ” ตั้ง “ธรรมนัส”ประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง
  

ขณะที่รัฐบาลหาแนวทางแก้ปัญหามวลชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้ง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ขณะดำรงตำแหน่งรมช.เกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา"เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  รองประธาน 

 

ส่วนหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ มีดังนี้ 1.ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 2 อำเภอจะนะ จังหวัดส่งขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต"

 

2. ศึกษาและทบทวนปัญหา รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เมืองตันแบบ "สามเหลี่ยมมั้นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา "เมืองตันแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต"

 

 3.เสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบาย และมาตรการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่เกี่ยวข้อง

 

4.รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี  

 

5.เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา  ฯลฯ
 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.

 

“ธรรมนัส”แจ้งผลตรวจสอบถึงเลขาฯ ศอ.บต. 


ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ที่มีร.อ.ธรรมนัส เป็นประธาน มีคำสั่งด่วนที่สุดที่ นร 0105.04/926  ลงวันที่  27 เมษายน 2564 ถึง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เรื่องสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการขยายผลโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองตันแบบ "สามเหลียมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา"เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" ได้แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีกรณีมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต .) พิจารณาดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 วันที่ 21 มกราคม 2563 และวันที่ 18 สิงหาคม 2563 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)เพื่อรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิงารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไปด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 

เนื่องจากได้มีการนำเสนอข่าวผ่านทางสื่อมวลชนสรุปได้ว่า การดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สู่เมืองตันแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา"เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562,วันที่ 21 มกราคม 2563 และวันที่ 28 สิงหาคม  2563 ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยเข้าใจว่ารัฐบาลได้เร่งรัดให้ศอ.บต. ดำเนินการขยายผลโครงการฯ โดยเร็ว ซึ่งมีสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้สรุปผลการดำเนินงานกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบและมีบัญชา 
    
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ จึงขอแจ้งสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานซึ่ง ร้อยเอก ธรรมนัสได้นำเรียน พลเอก ประวิตร วงษ์สุรรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กพต. ดังนี้

 

1.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. แจ้งว่าโครงการเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยมมันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ดำเนินการใน 3 พื้นที่ คือ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในระยะแรกยังไม่มีแนวคิดที่จะขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยมมันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต"

 

2. โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดังนี้

 

2.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบในหลักการการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลียมมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา"เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" ตามที่ ศอ.บต. เสนอ โดยให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีทีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
    
ทั้งนี้ พลเอก ประวิตรฯ ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) มีข้อสั่งการให้ ศอ.บต. ต้องหารือร่วมกับ สศช. ในทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามมติ คปต. ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรับรายละเอียดแนวทางการขยายผลโครงการฯให้สมบูรณ์ก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สศช. ยังให้ความเห็นว่า ศอ.บต. ต้องประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และรายละเอียดความเหมาะสมของการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ขัดเจนครอบคลุมทุกมีติที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงศักยภาพ โอกาสความพร้อมในการดำเนินงาน และความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป

 

2.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 รับทราบมติ กพต. ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2562 ตามที่ ศอ.บต. เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยในส่วนของแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการตามมติ กพต. ดังกล่าว เช่น แผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ไห้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณ ไปพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งแผนงาน/โครงการดังกล่าว ให้ สศช. พิจารณาความเหมาะสมเพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชติและการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศในภาพรวมก่อนดำเนินการต่อไป


2.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 รับทราบสรุปผลการประชุม กพต.ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  ตามที่  ศอ.บต เสนอ  โดยมีสาระสำคัญประการหนึ่งว่ามอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดลงขลา
กระทรวงอุตฯยันไม่ได้ประสานกับ ศอ.บต.
         

  3.จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ สรุปได้ดังนี้

3.1 กระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสือแจ้งยืนยันว่าไม่ได้รับการประสานจาก ศอ.บต. ตามความเห็นของ สศช. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

 

3.2 ผู้แทน สศช. มีหนังสือถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า สศช. ไม่เคยได้รับเรื่องการขอให้พิจารณาความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการตามมติ กพต. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 ตุลาคม  2562 ในเรื่องแผนงานเร่งด่วนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

3.3 ผู้แทน สศช. แจ้งว่าไม่เคยได้ร่วมจัดทำโครงการมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคด" แต่อย่างใด

 

3.4  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองยืนยันว่าได้รับเอกสารรายงานผลการศึกษาและแผนผังจาก คอ.บต. โดยตรง และแจ้งให้ทราบมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ทั้งนี้ ผู้แทน ศอ.บต. ชี้แจงว่าเอกสารรายงานผลการศึกษาและแผนผังที่ส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองไปพิจารณาประกอบการปรับผังเมืองนั้นเป็นเอกสารที่ภาคเอกชนเป็นผู้จัดทำ

ผลสอบชุด”ธรรมนัส”ฟันธง ศอ.บต.หักมติครม. ดันนิคมฯจะนะ

3.5. คณะกรรมการตรวจสองข้อเท็จจริงฯ พบว่ามีประเด็นความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม ให้มีความขัดเจนและเป็นธรรม เช่น 

 

3.5.1 ข้อร้องเรียนว่ามีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทับซ้อนที่ดินที่ราษฎรครอบครองอยู่อาศัยและทำกินอยู่ในปัจจุบัน

 

3.5.2 การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติและการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไนภาพรวม (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21มกราคม 2563
       

3.5.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งพบว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงาน
 

ผลสอบชี้ชัด ศอ.บต.ฝืนมติ ครม.

ดังนั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สรุปได้ว่า

 

ประเด็นแรก ศอ.บต. ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วันที่ 21 มกราคม 2563 และวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และการที่ ศอ.บต. ส่งเรื่องให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วน การลงทุนของภาคเอกชน จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา นั้น เป็นการดำเนินการของ ศอ.บต. เพียงลำพัง โดยมีได้ดำเนินการร่วมกับ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
ประเด็นที่สอง พบว่ามีปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เกี่ยวกับการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4
อำเภอจะนะ จังหวัดสงฯลา "เมืองตันแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" ซึ่งหากภาครัฐดำเนินการ
ไม่รอบคอบเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบกระเทือนต่อความสามัคคีและความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่
    
 

“นายกฯ”สั่ง ศอ.บต.หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับทราบและมีบัญชาให้ ศอ.บต. ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วันที่ 21 มกราคม 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563  อย่างเคร่งครัด ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงๆ 

 

ในการนี้ พลเอก ประวิตร ในฐานะประธานกรรมการ กพต. จึงได้มอบหมาย ศอ.บต พิจารณากิจกรรม/แผนงาน/โครงการ โดยต้องดำเนินการให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 วันที่ 18  สิงหาคม 2563  และข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตรฯ ในฐานะประธาน กพต.และประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) อย่างเคร่งครัด โดยให้ ศอ.บต. นำโครงการฯ ไปหรือร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามผลการตรวจสอบเบื้องต้นของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ต่อไป 

 

ตลอดจนการชี้แจงทำความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน กรณีการทบทวนการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่มืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ก้าวหน้าแห่งอนาคต" ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาล