svasdssvasds

เครือข่ายประชาชนยื่นอบจ.สงขลาให้หนุนเดินหน้า“นิคมอุตสาหกรรมจะนะ”

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 ธ.ค. 2564 เวลา 11:43 น.

“เครือข่ายประชาชนจะนะอาสาพัฒนาถิ่น”ยื่นอบจ.สงขลา ให้สนับสนุนหนุนเดินหน้า “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” ชี้โครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง สร้างงาน สร้างอาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจน


วันนี้ (13 ธค 2564) เครือข่ายประชาชนจะนะอาสาพัฒนาถิ่น ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต รวมตัวกันยื่นหนังสือเรียกร้องต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเ ดินหน้าสนับสนุนโครงการดังกล่าว 

 

เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมาก เพราะจะสร้างงาน สร้างอาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจน และทำให้พี่น้องชาวจะนะและพื้นที่ชายแดนใต้ ที่ต้องเดินทางอพยพไปทำงานในประเทศมาเลเซีย หรือเมืองใหญ่ๆ ได้กลับมาทำงานในพื้นที่บ้านเกิดของตน

                    เครือข่ายประชาชนยื่นอบจ.สงขลาให้หนุนเดินหน้า“นิคมอุตสาหกรรมจะนะ”

สำหรับหนังสือที่เครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ยื่นต่อ อบจ.สงขลา ระบุว่า ขอให้เดินหน้าผลักดันโครงการเมืองต้นแบบตามขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายโดยเร็ว พร้อมแนบประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 5 วิธี

 

ด้วยเครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ได้รับทราบกรณี ประชาชนในพื้นที่อําเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา ในนามของ “กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น” ได้ออกมาเคลื่อนไหวและแสดงการคัดค้าน การดําเนินการโครงการเมืองต้นแบบ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐอยู่ใน ระหว่างการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งการจัดทําการปรับปรุงความเหมาะสมของผังเมือง และการ ดําเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน

               เครือข่ายประชาชนยื่นอบจ.สงขลาให้หนุนเดินหน้า“นิคมอุตสาหกรรมจะนะ”

พวกเราในนามของกลุ่มเครือข่ายประชาชนจะนะ อาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ขอความเห็นใจ จากท่านในการรับฟังเสียงของกลุ่มเครือข่ายพวกเราบ้าง เนื่องจากพวกเราต้องให้พื้นที่อาศัยของพวกเราเกิด การพัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของเราให้ดียิ่งขึ้น ของเรียนท่าน อย่างตรงไปตรงมาว่า พวกเรา ไม่สามารถอดทนต่อความลําบากยากแค้นจากการขาดงาน ขาดอาชีพที่เป็นปัญหาสําคัญของคนในพื้นที่

 

ปัจจุบันได้ ลูกลหลานของพวกเราหลายครอบครัว จําต้องเดินทางไปทํางานในพื้นที่สมุทรปราการบ้าง อยุธยา บ้าง ชลบุรีบ้าง และกรุงเทพมหานครอีกเป็นจํานวนมาก ไม่นับรวมประเทศมาเลเซียที่หนีเขาไปทํางานอย่าง ผิดกฎหมาย หรือ ไปแบบถูกฎหมายก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มกับการแลกการขายแรงงาน จนวันนี้แทบจะไม่มีวัยแรงงานในพื้นที่อีกต่อไปแล้ว คงมีแต่เด็ก สตรีและคนชรา เท่านั้น เป็นความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ อย่างแท้จริง

 

ความเดือดร้อนตรงนี้ กําลังทําให้ถูกเข้าใจผิด จากการสื่อสารของสื่อบางประเภทที่ไม่เข้าใจ ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่อย่างที่เป็นอยู่จริง รวมทั้ง ผลประโยชน์ทางการเมืองของนักการเมือง บางคนที่ต้องการเสียง หรือ การสนับสนุนของประชาชน เราอยากบอกสังคมไทยให้เข้าใจกัน พวกเราต่างล้วนมี ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนพวกท่านเลย เราขาดงาน ขาดอาชีพที่เราควรจะทําได้ และเรากําลังจะอยู่ไม่ได้หากไม่มีการพัฒนาอะไรเลยในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา 

 

ข้อมูลความจริงที่เราต้องการสื่อสารไปยังประชาชน ทุกคน เราเป็นกลุ่มคนที่เห็นด้วย และมีมากกว่าร้อยละ 70 ถึง 80 ทั้งศาสนาพุทธ อิสลามและอื่น ๆ ที่ล้วนรักกันดี แต่ไม่มีอะไรจะกิน ด้วยเพราะเราอยู่กันอย่างเงียบ ๆ ตามประสา ว่าการพัฒนาเมื่อเกิดย่อมส่งผลดี แต่เพราะความพยายามในการบิดเบือนข้อมูลความจริงจากคนในพื้นที่เราไม่ถึง 100 คน ทําให้เราไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยต่อไปได้ 

                     เครือข่ายประชาชนยื่นอบจ.สงขลาให้หนุนเดินหน้า“นิคมอุตสาหกรรมจะนะ”

และขอเรียกร้องให้พี่น้องจะนะรักษ์ถิ่นทั้งหมด กลับมาในพื้นที่ มาพูดคุยหารือกันอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่ล้มเวที ไม่ต่อต้านเวที และแสดงออกกันเฉพาะกลุ่มเช่นที่ผ่านมา เราคนในพื้นที่ด้วยกันต้องคุยกันดีกว่าให้คนภายนอกมาจูงจมูกลากไปมาแบบที่เป็นอยู่นี้ 

 

พวกเราเรียกพวกท่านมาประชุมด้วยกันหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ แต่ในวันนี้ ท่านกําลังใช้การเรียกร้อง ผสมโรงด้วยสื่อและนักการเมือง สร้างปัญหาและจะยุติการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ที่จะสร้างการพัฒนาให้กับบุตรหลานของพวกเราในอนาคต 

 

ท่านเข้าใจอย่างดีใช่ไหมว่า ทําไมถึงต้องบอกว่าอนาคต เพราะพวกลูกหลานเรา จะได้มีงานทํามีรายได้และอยู่ใกล้ชิดครอบครัว เรามีข้อมูลจากการทํางานผ่านเวทีต่าง ๆ หลายสิบเวที การรับ ฟังความคิดเห็นอีกหลายกระบวนการ และเชื่อมั่นว่าข้อมูลจากความจริงใจของพวกเราจะไม่เสียเปล่า และจะ เป็นฐานสําคัญในการทํางานของรัฐบาลและราชการต่อไป ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ดําเนินการประกาศ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของพวกเราไปแล้ว ซึ่งเปิดให้แดสงความคิดเห็นถึง 5 วิธี

 

ดังนั้น เครือข่ายประชาชนจะนะฯ เห็นว่า มีผู้สนับสนุนโครงการและคนในพื้นที่ได้เข้าไปแสดง ความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก ที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ จึงขอยื่นแถลงการณ์แสดงจุดยืนทางความคิดในฐานะประชาชนในพื้นที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะประชาชนที่ได้อยู่ในพื้นที่ตั้งของการดําเนินโครงการเมืองต้นแบบจะนะและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตรง เพื่อให้ท่านดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปโดยเร็ว

  เครือข่ายประชาชนยื่นอบจ.สงขลาให้หนุนเดินหน้า“นิคมอุตสาหกรรมจะนะ”    เครือข่ายประชาชนยื่นอบจ.สงขลาให้หนุนเดินหน้า“นิคมอุตสาหกรรมจะนะ”
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง