แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 2564 ออนไลน์ ทำอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ

21 พ.ย. 2564 | 23:00 น.

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2564 ออนไลน์ ก่อน-หลัง 7 วันเลือกตั้งนายก อบต.-ส.อบต. ต้องทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกจำกัดสิทธิสำคัญ 2 ปี สรุปขั้นตอน พร้อมช่องทางอย่างละเอียดไว้ให้ครบที่นี่

การเลือกตั้งอบต. 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.ซึ่งหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิสำคัญรวม 7 เรื่องกำหนดระยะเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 

 1. การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. /ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
 2. การสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 3. การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ.
 4. การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. การดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 6. การดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาสำคัญนี้ สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้ผู้ที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.2564 แจ้ง "เหตุจำเป็น" ไม่ไปเลือกตั้งได้การเลือกตั้ง 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 64 หรือ ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64

ช่องทางการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 2564 ทางออนไลน์

1.เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th

2.เว็บไซต์ www.ect.go.th

โดยดำเนินการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย 

 • เลขประจำตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 • ชื่อ นามสกุล โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ
 • วัน/เดือน/ปีเกิดที่ปรากฎในบัตรประชาชน 

หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น และกดยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นให้พิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 2564 ออนไลน์ ทำอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ

3.ทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote ได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote

คลิกเข้าสู่แอปฯ จากนั้นให้คลิกไปที่เมนู "เลือกตั้งท้องถิ่น" ตามด้วย "ข้อมูลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

คลิกเลือกข้อมูลที่คำว่า "อบต." ตามด้วย เมนูคำว่า "แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ให้ดำเนินการกรอกรายละเอียดในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 

จากนั้นกดยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว พร้อมพิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐาน

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 2564 ออนไลน์ ทำอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 2564 ออนไลน์ ทำอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ
แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 2564 ออนไลน์ ทำอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 2564 ออนไลน์ ทำอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ "ไม่มีสมาร์ทโฟน" สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ดังนี้ 

 • ยื่นแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8
 • ทำเป็นหนังสือโดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมแจ้งเหตุผลที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

นำไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 2564 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2564 

ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1440 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444