ประกาศการเรียกเก็บเงินกรณีละเมิดการใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

25 ต.ค. 2564 เวลา 12:57 น. 571

ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉบับใหม่ ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า

 

วันนี้ (25 ต.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า

 

โดยที่เห็นสมควรเป็นการยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการเรียกเก็บเงินในกรณี ละเมิดการใช้ไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เรื่อง การเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง หน้า ๑๙ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓

 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการเรียกเก็บเงิน ในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง หน้า ๑๔ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยได้กําหนดเนื้อหาระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า”

 

ข้อ ๒ ให้ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิด การใช้ไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง หน้า ๑๔ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๔ การเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า

 

เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจพบว่ามีการกระทําละเมิดการใช้ไฟฟ้า ให้เรียกเก็บเงิน จากผู้ละเมิดการใช้ไฟฟ้าหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทําการหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ ผู้ที่อยู่อาศัย โดยเรียกเก็บค่าเบี้ยปรับตามอัตราที่กําหนด และค่าไฟฟ้าที่เสียหายตามการปรับปรุงซึ่งเกิดจาก ผลการกระทําละเมิดการใช้ไฟฟ้าและหรือค่าเสียหายอื่น ๆ อีกส่วนหนึ่ง ดังนี้

 

(๑) อัตราค่าเบี้ยปรับ

 

(๑.๑) กรณีติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ

ขนาดการใช้ไฟฟ้า (แอมป์)           ๑ เฟส (บาท)                 ๓ เฟส (บาท)

           ๓-๕                                     ๑๒,000                         -

       ๑๐-๓๐                                     ๓๔,๕๐๐                        -

  เกินกว่า ๓๐                                   60,000                           -

      ๑๐-๕๐                                            -                           66,000

 เกินกว่า ๕๐                                         -                          ๑๒๑,๕๐๐

มิเตอร์แรงต่ำประกอบซีที                    ๘๒,๕๐๐                    ๑๕๗,๕๐๐

 

กรณีมิเตอร์มีอุปกรณ์ ซีที ประกอบ ให้นําอัตราส่วนของ ซีที มาใช้ คํานวณหาจํานวนแอมแปร์ปกติของมิเตอร์ เพื่อเรียกเก็บค่าเบี้ยปรับ

 

(๑.๒) กรณีติดตั้งมิเตอร์แรงสูง ทุกขนาด ๓๙๐,000.- บาท

 

(๑.๓) กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าต่อไฟตรง กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าต่อไฟตรง จากสายเมนโดยมิได้ติดตั้งมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคํานวณขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับ การต่อไฟตรงรวม (แอมป์) แล้วนํามาเปรียบเทียบคิดค่าเบี้ยปรับเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์ตามข้อ (๑๑) หรือ (๑.๒) แล้วแต่กรณี

 

อนึ่ง หากต่อไฟตรงจากสายเมนให้อาคารหรือที่อยู่อาศัยหลายแห่งให้คํานวณ ขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้ารวม (แอมป์) แยกเป็นแต่ละแห่ง แล้วนํามาเปรียบเทียบคิดค่าเบี้ยปรับเรียกเก็บ ตามขนาดของมิเตอร์เป็นแต่ละแห่งตามข้อ (๑.๑) หรือ (๑.๒) แล้วแต่กรณี

(๒) ค่าไฟฟ้าที่เสียหายตามการปรับปรุงซึ่งเกิดจากผลการกระทําละเมิดการใช้ไฟฟ้า ให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าปรับปรุงตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ประกาศใช้อยู่ในขณะนั้นอีกส่วนหนึ่งด้วย

 

(๓) ค่าเสียหายอื่น ๆ หากปรากฏค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยปรับ และค่าไฟฟ้าที่เสียหายตามการปรับปรุงซึ่งเกิดจากผลการกระทําละเมิดการใช้ไฟฟ้าในข้อ (๑) และ ข้อ (๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บค่าเสียหายดังกล่าวอีกส่วนหนึ่งต่างหากด้วย

 

(๔) ระยะเวลาการชําระเงินค่าเบี้ยปรับและค่าไฟฟ้าที่เสียหายตามการปรับปรุง ซึ่งเกิดจากผลการกระทําละเมิดการใช้ไฟฟ้าและหรือค่าเสียหายอื่น ๆ

 

(๔.๑) ค่าเบี้ยปรับให้ชําระภายใน ๗ วัน นับแต่วันตรวจพบการกระทําละเมิด การใช้ไฟฟ้า

 

(๔.๒) ค่าไฟฟ้าปรับปรุง ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชําระภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าปรับปรุงหรือใบแจ้งหนี้

 

(๔.๓) ค่าเสียหายอื่น ๆ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชําระภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับหนังสือแจ้งหนี้

 

หากมีปัญหาข้อปฏิบัติใดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด

 

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  ประกาศการเรียกเก็บเงินกรณีละเมิดการใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ประกาศการเรียกเก็บเงินกรณีละเมิดการใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง