svasdssvasds

เปิดหีบลงคะแนนแล้ววันนี้เลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศครั้งแรกในรอบ 7 ปี

20 ธ.ค. 2563 เวลา 0:55 น. 964

เปิดหีบแล้วเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ กกต.เผยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้วันนี้ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.

วันนี้ (20 ธ.ค.) เป็นวันเลือกตั้งอบจ.บริหารส่วนจังหวัด 76 แห่งและสมาชิกอบจ.พร้อมกันทั่วประเทศ ถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนำร่องรูปแบบแรกในรอบ 7 ปี จาก 7,852 แห่งทั่วประเทศ ที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาหมดวาระพร้อมกัน ทั้ง กทม. เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หลังจากในยุครัฐบาล คสช. ได้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะกลัวความวุ่นวายทางการเมือง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานกกต.เผยมีร้องเรียนทุจริต "เลือกตั้งอบจ.2563" จำนวน 114 เรื่อง

สธ.แนะ 5 มาตรการ เข้าคูหาเลือกตั้ง อบจ. ปลอดภัยจากโควิด-19

นายกฯเชิญชวนประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้

ข้อควรรู้ก่อนไปเลือกตั้งอบจ.เตรียมตัวอย่างไรบ้างสรุปจบที่นี่

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ภายใต้แนวคิด “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเข้าคูหาเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารท้องถิ่น

     

ในวันเลือกตั้ง ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน  เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ  ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น

     

สำหรับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง เริ่มจากตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แล้วลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. ใบที่สองบัตรเลือก ส.อบจ. และให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย โดยบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน และบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคนเช่นกัน หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง นำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายก อบจ.และหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. ด้วยตนเอง   

เปิดหีบลงคะแนนแล้ววันนี้เลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศครั้งแรกในรอบ 7 ปี