svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

หมอไทยคนที่ 3 คว้ารางวัลSasakawaของWHO

15 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ยกย่องสาธารณสุขไทยไม่หยุด ล่าสุด ที่ประชุมบอร์ด WTO เมื่อ 7 ก.พ.2566 ได้ประกาศให้ศ.พิเศษ นพ.วิชัย เทียนถาวร

ได้รับรางวัล Sasakawa Health Prize ประจำปี 2566

 จากบทบาททำนโยบายเชิงรุก ครั้งเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ ริเริ่มรณรงค์“ เลือกคู่ เลือกครรภ์ เลือกคลอด ปลอดธาลัสซีเมีย” ลดความชุกของโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในไทย

ทำโครงการ “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี” เครื่องมือสื่อสารให้คนปรับพฤติกรรม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ช่วยคัดกรองโรคขั้นพื้นฐานเพื่อลดการกินยา ประหยัดค่าเดินทาง และค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนลดภาระเจ้าหน้าที่

ผลักดันสถาบันพระบรมราชชนก ให้รับนักเรียนมัธยมปลายพื้นที่ห่างไกล เข้าเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อกลับไปดูแลคนในภูมิลำเนาหลังจบการศึกษา หนุนฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลให้ อสม. เพิ่มขีดความสามารถดูแลคนในชุมชน

เป็นหมอไทยคนที่ 3 ที่ได้รับรางวัลนี้ นับจาก ศ.นพ.อมร นนทสุต ในปี 2529 และ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ในปี 2565

ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร เรียนจบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (วุฒิบัตรฯ สาขา โสต ศอ นาสิก) แล้วไปจบรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเเกริก

เติบโตในกระทรวงสาธารณสุขต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี-สิงห์บุรี เป็นผอ.กองอนามัยครอบครัว และผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โยกเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ แล้วกลับมาเป็นอธิบดีกรมอนามัย จนขึ้นเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2547

นอกจากนี้ยังสนใจบริหารการศึกษา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร บุกเบิกและร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ที่พะเยา ภายหลักแยกเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรองอธิการบดี ม.พะเยา

ปัจจุบันเป็นอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งยกฐานะขึ้นจาก “สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข” เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีวิทยาลัยในสังกัด 39 แห่ง

 

ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร 
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

คอลัมน์สปอตไลต์ หน้า4 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,862 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566