svasdssvasds

มหาดไทย ออกหนังสือให้ นายก -สมาชิกอบต.ทั่วประเทศพ้นตำแหน่ง

30 ก.ย. 2564 เวลา 1:00 น. 4.1k

ปลัดมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนแจ้ง ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้ สมาชิก-นายกอบต.ทั่วประเทศพ้นจากตำแหน่ง กกต.พร้อมจัดเลือกตั้ง

30 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมามีรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือราชการด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2 ว/5540 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 

ตามที่ มีประกาศ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2 ว/5540 เรื่อง การพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระบุว่า ตามที่ได้แจ้งแผนการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. ว่า เมื่อ กกต.ได้มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีผลทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

เป็นไปตามมาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการของอบต.ภายหลังจากการพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้การพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้ อบต.ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มหาดไทย ออกหนังสือให้ นายก -สมาชิกอบต.ทั่วประเทศพ้นตำแหน่ง

มหาดไทย ออกหนังสือให้ นายก -สมาชิกอบต.ทั่วประเทศพ้นตำแหน่ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด