เลือกตั้ง อบต.-กทม.-เมืองพัทยา มท.เสนอบรรจุวาระเข้า ครม. 7 ก.ย.นี้

04 ก.ย. 2564 เวลา 10:30 น. 21.8k

เลือกตั้ง อบต.-กทม.-เมืองพัทยา บิ๊กป้อม-อนุพงษ์ เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บรรจุวาระเข้าครม. 7 ก.ย.นี้ พิจารณาให้มีการ วางกรอบหย่อนบัตร 28 พ.ย.64 หรือไม่เกิน 12 ธ.ค.64

วันนี้(4 ก.ย.64) นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ป.พิพัฒน์ ระบุว่า เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมเสนอครม.ให้มีการเลือกตั้ง อบต. กทม. เมืองพัทยา ในวันที่ 7 ก.ย.นี้ คาดเลือกตั้ง 28 พ.ย.2564 หรือไม่เกิน 12 ธ.ค.2564

 

นอกจากนี้ นายพิฒน์ ยังได้โพสต์เอกสารการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย (มท.1) และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่เสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บรรจุเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก็ได้ขอความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

ทั้งนี้ นายวิษณุ วาสวนนท์ ผู้อํานวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น เสนอแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายการดําเนินการ ดังนี้

  • วันที่ 1-14 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
  • วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  • วันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

สำหรับการดําเนินการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และประกาศราชกิจจานุเบกษา การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เสร็จสิ้นแล้ว และสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีมีความพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแล้ว ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ไว้แล้ว  

 

จึงได้ตกลงร่วมกันในการเสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นสมควรกําหนดให้มีการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และให้กระทรวงมหาดไทย ส่งเรื่องให้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุม คณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ก็เห็นควรนําเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

  1. องค์การบริหารส่วนตําบล
  2. กรุงเทพมหานคร
  3. เมืองพัทยา

เลือกตั้ง อบต.-กทม.-เมืองพัทยา มท.เสนอบรรจุวาระเข้า ครม. 7 ก.ย.นี้   เลือกตั้ง อบต.-กทม.-เมืองพัทยา มท.เสนอบรรจุวาระเข้า ครม. 7 ก.ย.นี้   เลือกตั้ง อบต.-กทม.-เมืองพัทยา มท.เสนอบรรจุวาระเข้า ครม. 7 ก.ย.นี้   เลือกตั้ง อบต.-กทม.-เมืองพัทยา มท.เสนอบรรจุวาระเข้า ครม. 7 ก.ย.นี้   เลือกตั้ง อบต.-กทม.-เมืองพัทยา มท.เสนอบรรจุวาระเข้า ครม. 7 ก.ย.นี้   เลือกตั้ง อบต.-กทม.-เมืองพัทยา มท.เสนอบรรจุวาระเข้า ครม. 7 ก.ย.นี้   เลือกตั้ง อบต.-กทม.-เมืองพัทยา มท.เสนอบรรจุวาระเข้า ครม. 7 ก.ย.นี้

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง