วันหยุดธนาคาร ปี 2565 “แบงก์ชาติ”ประกาศหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 2 วัน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 พ.ย. 2564 เวลา 13:26 น. 687

“แบงก์ชาติ”ประกาศวันหยุดธนาคารปี 2565 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 2 วัน คือ 29 ก.ค.และ 14 ต.ค.2565 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ

วันนี้(19 พ.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง การกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

 

๑. เหตุผลในการออกประกาศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กําหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้ 

 

๒. อํานาจตามกฎหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 

 

๓. ขอบเขตการบังคับใช้

 

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง 

 

๔. ข้อกําหนดวันหยุดทําการ

 

กําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่

 

๑. วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

๒. วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

๕. วันเริ่มต้นบังคับใช้

 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

 

ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

                  วันหยุดธนาคาร ปี 2565 “แบงก์ชาติ”ประกาศหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 2 วัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง