วันหยุด 2565 มีวันหยุดพิเศษกี่วัน วันไหนบ้าง ดูกันชัด ๆ ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
06 พ.ย. 2564 เวลา 3:15 น. 4.1k

วันหยุด 2565 มีวันหยุดพิเศษกี่วัน วันที่เท่าไร และวันอะไรบ้าง รวมทั้งปีมีวันหยุดกี่วัน สรุปรายละเอียดไว้ให้ครบที่นี่แล้ว เช็คเลย

กางปฏิทินวันหยุดปี 2565 วางแผนเตรียมแพ็กกระเป๋าพร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกันได้ล่วงหน้า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอเรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 โดยรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่

 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

                 

วันหยุดราชการประจำปี 2565 มีต่อไปดังนี้

 • วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม
 • วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 3 มกราคม จำนวน 1 วัน
 • วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์  จำนวน 1 วัน
 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน จำนวน 1 วัน
 • วันสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน จำนวน 3 วัน
 • วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 1 วัน
 • วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (สำนักพระราชวังจะประกาศเป็นปี ๆ ไป) พฤษภาคม 1 วัน
 • วันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม
 • วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม 1 วัน
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 1 วัน
 • วันอาสาฬหบูชา 13 กรกฎาคม 1 วัน
 • วันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 1 วัน
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 1 วัน
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 1 วัน
 • วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 1 วัน
 • วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 1 วัน
 • วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 24 ตุลาคม 1 วัน
 • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 1 วัน
 • วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 1 วัน
 • วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 ธันวาคม 1 วัน
 • วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 1 วัน

ทั้งนี้ หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดราชการดังกล่าว (ตามข้อ 1) ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

เช่นเดียวกันรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

วันหยุด 2565 มีวันหยุดพิเศษกี่วัน วันไหนบ้าง ดูกันชัด ๆ ที่นี่

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง