ครม.เคาะดัน"กุลยา ตันติเตมิท"นั่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง"ประภาศ"กรมธนารักษ์

14 ก.ย. 2564 เวลา 7:42 น.597

ครม.เคาะโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ดัน"กุลยา ตันติเตมิท"นั่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง -"ประภาศ คงเอียด"อธิบดีกรมธนารักษ์ -"พรชัย ฐีระเวช" ผู้อำนวยการ สศค.

14 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง (ซี 10)กระทรวงการคลัง แทนตำแหน่งว่างลงจากการเกษียณอายุราชการ  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 

  • โอนนายประภาศ คงเอียด ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมธนารักษ์
  • นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ตำแหน่งผู้อำนวยการ (นักบริหารสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง
  • โอน นายพรชัย ฐีระเวช ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (นักบริหารสูง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง )
  • ย้าย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง)สำนักงานปลัดกระทรวง
  • โอน นายธีรัชย์ อัตนวานิช ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกร ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
  • โอน นายธิบดี วัฒนกุล ตำแหน่งที่ปรึกษาต้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
  • ย้าย นางชลิดา พันธ์กระวี ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง     

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

ครม.เคาะดัน"กุลยา ตันติเตมิท"นั่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง"ประภาศ"กรมธนารักษ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง