svasdssvasds

BA ควัก 1.8 หมื่นล้าน ยกเลิกสัญญาเช่าสนามบินสมุยกับกองทุน SPF

28 พ.ค. 2564 เวลา 3:56 น. 2.4k

พิษโควิด! BA ควัก 1.8 หมื่นล้านบาท ยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวกับกองทุนรวมSPF ซึ่งยังมีระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเหลืออยู่ 15.5 ปี  หวังบริหารสนามบินสมุยเองเพื่อความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ


บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 64 อนุมัติให้บริษัทฯเสนอขอยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเหลืออยู่ประมาณ 15.5 ปี และสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯกับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)

โดยบริษัทฯได้ให้เช่าที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอดและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย และกองทุนรวมฯ ได้ดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ จากการลงทุนในสิทธิเช่าระยะยาวในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้บริษัทเช่าช่วงทรัพย์สินและให้บริการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจสนามบินสมุยได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงาน บริษัทฯจึงมีความประสงค์จะขอเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม โดยภายหลังหากได้มีการเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯสามารถดำเนินกิจการสนามบินสมุยต่อไปโดยปราศจากภาระหน้าที่ต่อกองทุนรวม ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม อันจะก่อให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและสามารถใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อจัดหาประโยชน์โดยปราศจากข้อจำกัดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

โดยในการเสนอขอยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม บริษัทฯได้กำหนดค่าตอบแทนการเลิกสัญญาดังกล่าวที่จะชำระให้แก่กองทุนรวมเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 18,050 ล้านบาท

ด้านบลจ.เกียรตินาคิน ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุน SPF ได้รับข้อเสนอการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่าง BA และกองทุน SPF โดยขณะนี้บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อเสนอดังกล่าว และจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวด้วย

อ่านรายละเอียด ที่นี่