กระทรวงแรงงาน ชง IM Japan เพิ่มโอกาสเด็กจบใหม่ ทำงานญี่ปุ่น

23 พฤษภาคม 2565

กระทรวงแรงงาน หารือ IM Japan ขยายความร่วมมือ ส่งคนไทยไปทำงานญี่ปุ่น เพิ่มทักษะเฉพาะทาง เพิ่มโอกาสการทำงานเด็กจบใหม่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้หารือกับ Mr. Hitoshi Kanamori ประธาน IM Japan หรือองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ขยายการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย รวมทั้งแนวทางการขยายความร่วมมือไปสู่ข้อตกลงใหม่ในเรื่องการรับส่งพนักงานทักษะเฉพาะทาง (Specified Skilled Worker) 

 

โครงการนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคให้กับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย 

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้คนไทยได้พัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในสายงาน สร้างความสำเร็จในการทำงานได้

 

IM Japan เปิดโอกาสให้คนไทยได้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นกับบริษัทที่เป็นสมาชิกขององค์กรฯ เกือบ200 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยมีคนไทยเข้าร่วมโครงการในปัจจุบันราว 650 คน โดยจะมีการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก่อนเดินทางให้ด้วย 

ส่วนกระทรวงแรงงานสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรม เพื่อรองรับการขยายจำนวนผู้ฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้น โดยเบื้องต้น มีศูนย์ฝึกอบรมที่ จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ และสถาบัน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งการขยายความร่วมมือไปสู่ข้อตกลงใหม่ในเรื่องการรับ - ส่งพนักงานทักษะเฉพาะทาง เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของไทย

 

โครงการ IM Japan เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างโอกาสให้เด็กไทย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังจะตัดสินใจหางานทำ เรียนต่อ หรือต้องการจะพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

 

อีกทั้งเปิดประสบการณ์ด้านภาษา วัฒนธรรมในการเรียนรู้ การใช้ชีวิตในต่างแดน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มมีงานทำไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น กระทรวงแรงงานยังส่งเสริมให้คนไทยที่มีทักษะฝีมือ ได้มีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศ