svasdssvasds

“นิด้าโพล” เปิดผลสำรวจความเห็นประชาชน ปลดล็อกกัญชา เป็นอย่างไรบ้าง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 มิ.ย. 2565 เวลา 5:27 น.

“นิด้าโพล” เปิดผลสำรวจความเห็นประชาชน หลังภาครัฐปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ช่วง13-15 มิ.ย. ที่ผ่านมา รวม 1.3 พันหน่วยตัวอย่าง เผยสาเหตุประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย 34.81%

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "การปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด" สำรวจระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด

 

 

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ทำให้การปลูก เสพ สูบ บริโภค สามารถทำได้ถูกกฎหมาย พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 34.81 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้

 

 

ร้อยละ 24.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ กัญชาเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชน เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนยังไม่มีความรู้เรื่องกัญชามากพอ และภาครัฐไม่สามารถควบคุมการใช้กัญชาได้อย่างทั่วถึง

 

 

ร้อยละ 23.74 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์มากกว่าให้โทษ สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้

 

ร้อยละ 16.56 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ อาจเกิดการเสพติดกัญชา ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนอาจนำไปใช้ในทางที่ผิด

 

 

ด้านความกังวลของประชาชนต่อปัญหาการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสมในหมู่เด็กและเยาวชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 42.44 ระบุว่า กังวลมาก รองลงมา ร้อยละ 29.62 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล ร้อยละ 16.95 ระบุว่า ไม่กังวลเลย และร้อยละ 10.99 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล

 

 

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบการใช้กัญชาของคนไทยในอนาคต พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 34.05 ระบุว่า ใช้ทางการแพทย์ รองลงมา ร้อยละ 31.15 ระบุว่า ใช้เพื่อการสันทนาการ เช่น การสูบ หรือเสพ ร้อยละ 22.21 ระบุว่า ใช้ในการประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม และร้อยละ 12.59 ระบุว่า ใช้เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

 

 

ทั้งนี้เมื่อถามถึงประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 67.02 ระบุว่า ไม่เคยมีประสบการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับกัญชา ขณะที่ ร้อยละ 32.98 ระบุว่า เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา (จำนวน 432 หน่วยตัวอย่าง) โดยในจำนวนนี้ ตัวอย่าง ร้อยละ 60.65 เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาในเรื่องการใช้กัญชาเพื่อประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม รองลงมา ร้อยละ 30.56 ระบุว่า การเสพหรือสูบกัญชา ร้อยละ 21.06 ระบุว่า การใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค ร้อยละ 6.94 ระบุว่า การปลูกกัญชา ร้อยละ 1.39 ระบุว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาในเชิงพาณิชย์ และร้อยละ 0.23 ระบุว่า การค้ากัญชา
 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.18 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 17.94 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.51 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.82 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้

 

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 48.32 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.68 เป็นเพศหญิง.ตัวอย่าง ร้อยละ 17.18 มีอายุ 15-25 ปี ร้อยละ 17.02 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.32 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 25.34 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 22.14 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 94.89 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.66 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.69 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 34.96 สถานภาพโสด ร้อยละ 61.53 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.98 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุสถานภาพการสมร

 

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 25.88 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 34.73 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.02 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 28.40 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.36 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุการศึกษา

“นิด้าโพล” เปิดผลสำรวจความเห็นประชาชน ปลดล็อกกัญชา เป็นอย่างไรบ้าง

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 8.40 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.25 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 18.17ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.44 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.74 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 20.76 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 8.63 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุอาชีพ

 

 


ตัวอย่าง ร้อยละ 25.96 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 20.31 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 27.94 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 11.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 3.66 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 6.87 ไม่ระบุรายได้
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด