แจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 2565 คลิกที่นี่

04 พฤษภาคม 2565

เช็คขั้นตอนขอ "เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ" ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 มีวิธีการอย่างไร ต้องทำภายในวันไหน อ่านรายละเอียดได้ครบที่นี่

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. โดยประชาชนที่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.มีสัญชาติไทย หากแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือ เกิดก่อนวันที่ 24 พ.ค.2547

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

  • สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนวันที่ 23 พ.ค.2564
  • สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ก.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่ ก่อนวันที่ 23 พ.ค.2564

4.คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

แจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 2565 คลิกที่นี่

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง พร้อมหน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้งได้ จากหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งสำนักงานเขตได้จัดส่งให้

 

ทั้งยังสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยคลิกที่นี่ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากพบว่า ชื่อของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งสำนักงานเขตที่ซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่กำหนด

 

ขั้นตอนขอ "เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ"

 

การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และ ส.ก.ในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งในวันเดียวกัน จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากพบว่า ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่า มีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง

 

ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอ เพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พ.ค.65 พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

แจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 2565 คลิกที่นี่

สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นเนื่องจากการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ให้ถือเขตของกรุงเทพมหานครเป็น 1 เขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้ง ส.ก.ให้ถือเขตปกครองเป็นเขตเลือกตั้งทำให้มีจำนวน 50 เขตเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเลือกตั้ง ครบ 1 ปี

 

การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) 

  • หากมีการย้ายทะเบียนบ้าน มาอยู่เขตใดเขตหนึ่งใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ครบ 1 ปี สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่เขตตามที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น

 

การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

  • หากย้ายจากเขตหนึ่งไปอยู่อีกเขตหนึ่งไม่ถึง 1 ปี จะไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สก. ที่เขตใหม่ จะมีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สก. ณ หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านเดิมจึงอาจทำให้การเลือกตั้งทั้ง 2 หีบ มีจำนวนบัตรลงคะแนนไม่เท่ากันได้  

 

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

หากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.65 และหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค.65

 

แจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 2565 คลิกที่นี่

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์