svasdssvasds

“ชัชชาติ”นำโด่งทั้ง 2 โพล “นิด้า-สวนดุสิต”เปิดผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

01 พ.ค. 2565 เวลา 3:51 น. 3.1k

“นิดาโพล”สำรวจเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. “ชัชชาติ”นำโด่ง ตามด้วย “อัศวิน-สุชัชวีร์-วิโรจน์” ด้าน “สวนดุสิตโพล”เผยคนชื่นชอบ “ชัชชาติ”มากสุด ตามด้วย “อัศวิน-สุชัชวีร์-วิโรจน์-ศิธร” คนกรุงอยากถามมีวิธีแก้ปัญหารถติดอย่างไรมากที่สุด ตามด้วยนโยบายที่หาเสียงทำได้จริงหรือ

วันนี้(1 พ.ค.65) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2” สำรวจระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,357 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

 

เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 44.58 ระบุว่า เป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะ เป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจในการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน 


อันดับ 2 ร้อยละ 11.42 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ เพราะขอดูนโยบายและการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน 


อันดับ 3 ร้อยละ 11.27 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะเป็นคนมีประสบการณ์ บริหารงานเก่ง และสามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่อง 


อันดับ 4 ร้อยละ 8.99 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาให้กรุงเทพฯ มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้ 


อันดับ 5 ร้อยละ 6.93 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 


อันดับ 6 ร้อยละ 5.75 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) 


อันดับ 7 ร้อยละ 3.17 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะ มีประสบการณ์ในการบริหารงาน และช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง 


อันดับ 8 ร้อยละ 2.51 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย 


อันดับ 9 ร้อยละ 2.28 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์ ทำงานดี มีผลงาน และเป็นคนมีวิสัยทัศน์

 

อันดับ 10 ร้อยละ 2.14 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และร้อยละ 0.96 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) น.ส.วัชรี วรรณศรี (อิสระ) ดร.ประยูร ครองยศ (อิสระ) และนายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ (อิสระ) 

                                ผลโพลเลือกผู้ว่าฯ กทม.
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 


สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า 


กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 47.77 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 12.10 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.47 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.28 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 


กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 45.79 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 14.74 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) อันดับ 3 ร้อยละ 9.47 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.37 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)


กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 39.40 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 14.77 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 9.85 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.47 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 


กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 42.41 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 12.69 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.15 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.29 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)


กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 44.09 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 10.75 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 10.21 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 7.53 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

 

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 50.63 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 10.97 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) อันดับ 3 ร้อยละ 8.44 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.02 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 


ท้ายที่สุดคำถามที่ประชาชนต้องการจะถามผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น (จำนวน 660 หน่วยตัวอย่าง) ร้อยละ 23.34 ระบุว่า ท่านจะมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องการจราจร (รถติด) ในกรุงเทพฯ อย่างไร 


รองลงมา ร้อยละ 14.09 ระบุว่า นโยบายที่หาเสียงสามารถทำได้จริง หรือไม่ 
ร้อยละ 13.33 ระบุว่า ท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ อย่างไร 
ร้อยละ 9.09 ระบุว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ ในมุมมองของผู้สมัครเป็นอย่างไร 


ร้อยละ 8.94 ระบุว่า ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง ค่าครองชีพของคนกรุงเทพฯ อย่างไร 


ร้อยละ 8.03 ระบุว่า ท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองในกรุงเทพฯ อย่างไร 


ร้อยละ 6.67 ระบุว่า ปัญหาแรกที่ท่านต้องการแก้ไขเมื่อเป็นผู้ว่าฯ กทม. คืออะไร 


ร้อยละ 5.00 ระบุว่า ท่านจะจัดระเบียบการขายของบนทางเท้า อย่างไร 

 

สวนดุสิตโพลพบความนิยม “ชัชชาติ”อันดับ 1 ตามด้วย“อัศวิน-สุชัชวีร์”


วันเดียวกัน “สวนดุสิตโพล” ได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ” สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ  เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 2,522 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12-28 เม.ย. 2565  สรุปผลได้ ดังนี้

 

1.คนกรุงเทพฯ กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯกทม.” วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 


ไปแน่นอน 82.20%  คงจะไป 11.86% ไม่แน่ใจ 4.32%  คงจะไม่ไป 1.62% 


2. การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.


อันดับ 1  โทรทัศน์  63.56%


อันดับ 2  ป้ายโปสเตอร์ ป้ายประกาศ ป้ายหาเสียง  56.82%


อันดับ 3  เพจเฟซบุ๊ค            30.97%

 

3. คนกรุงเทพฯ ให้ความสนใจผู้สมัครแบบใด ระหว่าง “ผู้สมัครที่สังกัด

 

พรรคการเมือง” กับ “ผู้สมัครอิสระ”


อันดับ 1   ผู้สมัครอิสระ 56.11%

 

อันดับ 2   ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง 29.58%


อันดับ 3   ยังไม่ตัดสินใจ 14.31%


4. คนกรุงเทพฯ จะตัดสินใจเลือกจากสาเหตุใด


อันดับ 1   มีนโยบายดี  58.37%


อันดับ 2   ขยัน ตั้งใจทำงาน  50.32%


อันดับ 3   ภาพลักษณ์ดี นิสัยดี ประวัติดี  47.18%


5. การหาเสียงของผู้สมัครในปัจจุบันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมากน้อยเพียงใด 
  มีผลมาก 43.54%  ค่อนข้างมีผล 38.30% ไม่ค่อยมีผล 14.16% ไม่มีผล 4.00%


6. คนกรุงเทพฯ ชื่นชอบผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใดมากที่สุด


อันดับ 1   ชัชชาติ สิทธิพันธุ์   39.94% 


อันดับ 2   อัศวิน ขวัญเมือง    14.16%


อันดับ 3   สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 13.37%


อันดับ 4   วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 10.00%

 

อันดับ 5   ศิธา ทิวารี 4.01%

 

อันดับ 6   สกลธี ภัททิยกุล 3.09%


อันดับ 7   รสนา โตสิตระกูล   1.94%


อันดับ 8   ผู้สมัครอื่น ๆ 1.47%


*ยังไม่ตัดสินใจ  12.02%


7. คนกรุงเทพฯ คิดว่าคะแนนนิยมจากการทำโพลสำนักต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่

 

ไม่มีผล 64.79%         

 

มีผล 35.21% 

                                   “ชัชชาติ”นำโด่งทั้ง 2 โพล “นิด้า-สวนดุสิต”เปิดผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง