svasdssvasds

ตั้ง 3 บิ๊กทหาร คุมเหตุการณ์ฉุกเฉิน สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 เม.ย. 2565 เวลา 6:39 น. 4.1k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย ลงนามแต่งตั้ง 3 บิ๊กทหาร คุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC )สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย ลงนามโดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  แต่งตั้ง 3 บิ๊กทหาร บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC ) สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินดอนเมือง  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 515/65  ลงนามโดยพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า เพื่อให้การบังคับบัญชาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC ) ณ ท่ากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตามคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 1027/64 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เกิดการบูรณาการและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 และพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 18 จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้ยกเลิก ข้อ 2 และข้อ 3 ตามคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 1027/64 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

2.แต่งตั้งให้ พล.อ.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

3.แต่งตั้งให้ พล.อ.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มอบหมาย

4.แต่งตั้งให้ พล.ท.แสงศักดิ์ ละมั่งทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มอบหมาย


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

 

ตั้ง 3 บิ๊กทหาร คุมเหตุการณ์ฉุกเฉิน สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ตั้ง 3 บิ๊กทหาร คุมเหตุการณ์ฉุกเฉิน สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด