อัพเดทพื้นที่สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า คุมโควิด-19 ล่าสุดประกาศราชกิจจาฯแล้ว

22 ม.ค. 2565 | 03:35 น.

อัพเดทการปรับระดับสีจังหวัดทั่วประเทศล่าสุ ดพื้นที่ส้ม 44 จังหวัด พื้นที่เหลือง 25 พื้นที่ฟ้า 26 ออกประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีปลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

 

 

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการแนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2565 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 มีดังนี้

 

  • พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) 44 จังหวัด

 

1. จังหวัดกาฬสินธุ์

2. จังหวัดขอนแก่น (ยกเว้นอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และอำเภออุบลรัตน์)

3. จังหวัดจันทบุรี (ยกเว้นอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่)

4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

5. จังหวัดชุมพร

6. จังหวัดเชียงราย (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่าเป้า)

7. จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม)

8. จังหวัดตรัง

9. จังหวัดตราด (ยกเว้นอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง)

10. จังหวัดตาก

11. จังหวัดนครนายก

12. จังหวัดนครปฐม

13. จังหวัดนครราชสีมา (ยกเว้นอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอสีคิ้ว)

14. จังหวัดนครศรีธรรมราช

15. จังหวัดน่าน

16. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์)

17. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)

18. จังหวัดปราจีนบุรี

19. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ยกเว้นอำเภอพระนครศรีอยุธยา)

20. จังหวัดพัทลุง

21. จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอำ)

22. จังหวัดพะเยา

23. จังหวัดมหาสารคาม

24. จังหวัดมุกดาหาร

25. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

26. จังหวัดยโสธร

27. จังหวัดร้อยเอ็ด

28. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)

29. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด)

30. จังหวัดราชบุรี

31. จังหวัดลพบุรี

32. จังหวัดศรีสะเกษ

33. จังหวัดสงขลา

34. จังหวัดสตูล

35. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

36. จังหวัดสมุทรสงคราม

37. จังหวัดสมุทรสาคร

38. จังหวัดสระแก้ว

39. จังหวัดสระบุรี

40. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)

41. จังหวัดสุรินทร์ (ยกเว้นอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่าตูม)

42. จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายง อำเภอบ้านดุง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอหนองหาน)

43. จังหวัดอุบลราชธานี

44. จังหวัดอำนาจเจริญ

 

  • พื้นที่เฝ้าระวังสูง(พื้นที่สีเหลือง25 จังหวัด

1. จังหวัดกำแพงเพชร

2. จังหวัดชัยนาท

3. จังหวัดชัยภูมิ

4. จังหวัดนครพนม

5. จังหวัดนครสวรรค์

6. จังหวัดนราธิวาส

7. จังหวัดบึงกาฬ

8. จังหวัดปัตตานี

9. จังหวัดพิจิตร

10. จังหวัดพิษณุโลก

11. จังหวัดเพชรบูรณ์

12. จังหวัดแพร่

13. จังหวัดยะลา

14. จังหวัดลำปาง

15. จังหวัดลำพูน

16. จังหวัดเลย (ยกเว้นอำเภอเชียงคาน)

17. จังหวัดสกลนคร

18. จังหวัดสิงห์บุรี

19. จังหวัดสุโขทัย

20. จังหวัดสุพรรณบุรี

21. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอสังคม)

22. จังหวัดหนองบัวลำภู

23. จังหวัดอ่างทอง

24. จังหวัดอุตรดิตถ์

25. จังหวัดอุทัยธานี

 

อัพเดทพื้นที่สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า คุมโควิด-19 ล่าสุดประกาศราชกิจจาฯแล้ว อัพเดทพื้นที่สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า คุมโควิด-19 ล่าสุดประกาศราชกิจจาฯแล้ว อัพเดทพื้นที่สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า คุมโควิด-19 ล่าสุดประกาศราชกิจจาฯแล้ว


บัญชีรายชื่อจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2565 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

 

  • พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า)  26 จังหวัด

 

1. กรุงเทพมหานคร

2. จังหวัดกระบี่

3. จังหวัดกาญจนบุรี

4. จังหวัดขอนแก่น (เฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเอยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และอำเภออุบลรัตน์)

5. จังหวัดจันทบุรี (เฉพาะอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่)

6. จังหวัดชลบุรี

7. จังหวัดเชียงราย (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่าเป้า)

8. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม)

9. จังหวัดตราด (เฉพาะอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง)

10. จังหวัดนครราชสีมา (เฉพาะอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอสีคิ้ว)

11. จังหวัดนนทบุรี

12. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)

13. จังหวัดปทุมธานี

14. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)

15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา)

16. จังหวัดพังงา

17. จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)

18. จังหวัดภูเก็ต

19. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)

20. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)

21. จังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน)

22. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)

24. จังหวัดสุรินทร์ (เฉพาะอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่าตูม)

25. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่ออำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอสังคม)

26. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอบ้านดุง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอหนองหาน)

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิ๊กที่นี่

อัพเดทพื้นที่สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า คุมโควิด-19 ล่าสุดประกาศราชกิจจาฯแล้ว