เริ่มวันนี้ นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม 33 จังหวัด

24 ม.ค. 2565 | 02:19 น.

ศบค.ไฟเขียวให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ถึง5 ทุ่ม 33 จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.65 เป็นต้นไป มีเงื่อนไขอย่างไรเช็คที่นี่

ศบค.ปรับโซนสีคลายล็อก 33 จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม จากเดิม 3 ทุ่ม 

 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.  แถลงเมื่อวันที่ 20 ม.ค.65 ถึงมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา พบการระบาดในร้านอาหารที่มีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงหลังปีใหม่จำนวนมาก และจากการมีมาตรการจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทำให้การระบาดเป็นกลุ่มก้อนในร้านอาหารเริ่มลดลง

 

เริ่มวันนี้ นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม 33 จังหวัด

ประกอบกับมีการแจ้งจากผู้ประกอบการขอการขยายเวลาบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ดังนั้น ควรปรับมาตรการ สำหรับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า 8 จังหวัด) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง 25 จังหวัด) ดังนี้

 

 1. การจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 23.00 น. ปรับจากเดิม 21.00 น.
 2. การจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และตามมาตรการ COVID Free Setting

 

เริ่มวันนี้ นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม 33 จังหวัด

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จากเดิมไม่มี ปรับเป็น 25 จังหวัด ประกอบด้วย

 • กำแพงเพชร
 • ชัยนาท
 • ชัยภูมิ
 • นครพนม
 • นครสวรรค์
 • นราธิวาส
 • บึงกาฬ
 • ปัตตานี
 • พิจิตร
 • พิษณุโลก
 • เพชรบูรณ์
 • แพร่
 • ยะลา
 • ลำปาง
 • ลำพูน
 • เลย
 • สกลนคร
 • สิงห์บุรี
 • สุโขทัย
 • สุพรรณบุรี
 • หนองบัวลำภู
 • อ่างทอง
 • อำนาจเจริญ
 • อุตรดิตถ์
 • อุทัยธานี

 

ส่วนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) เป็น 8 จังหวัดเหมือนเดิม ประกอบด้วย

 

 • กรุงเทพมหานคร
 • กาญจนบุรี
 • กระบี่
 • ชลบุรี
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • พังงา
 • ภูเก็ต

เริ่มวันนี้ นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม 33 จังหวัด

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา มีการเผยแพร่ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ซึ่งจะมีผลบังคัชใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุถึงมาตรการการนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ดังนี้ 

 

ข้อ 3 การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว สําหรับพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวให้ดําเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อการเปิดสถานที่ กิจการ และกิจกรรมสําหรับพื้นที่สถานการณ์ที่จําแนกเป็นเขตพื้นที่เฝ้าระวัง ตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ 3 แห่งข้อกําหนด (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565  โดยให้ปรับมาตรการควบคุม ดังนี้

 • การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ นําร่องด้านการท่องเที่ยว จะเปิดให้บริการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผ่านการ ตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น
 • และให้บริการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. 
 • ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณากําหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่

 

ที่มา  : ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๒)