บัตรเลือกตั้งอบต. 2564 จำไว้ สีแดงเลือก นายก- สีน้ำเงิน เลือก ส.อบต.

09 พ.ย. 2564 | 00:30 น.

เลือกตั้งอบต. 2564 เข้าคูหา รับบัตรสองใบ กาให้ถูก บัตรสีแดงเลือก "นายก อบต." บัตรสีน้ำเงินเลือก "ส.อบต." เตือน ใช้บัตรเลือกตั้งปลอม โทษหนัก ปรับสูงสุด 2 แสนบาท จำคุกสูงสุด 20 ปี

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และ นายก อบต. ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบซึ่งมีขนาดเท่ากันแตกต่างกันเพียงแค่สีที่ใช้ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับประชาชนในการลงคะแนนเลือกตั้งในวันดังกล่าวได้

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งสำหรับใช้ทั้งในการเลือก ส.อบต. และบัตรสำหรับเลือกตั้ง นายก อบต. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • บัตรเลือก นายก อบต.         จะเป็น   บัตรสีแดง พื้นบัตร เป็น สีแดงอ่อน เลือกได้เพียงหมายเลขเดียว
  • บัตรเลือก สมาชิกสภา อบต. จะเป็น  บัตรสีน้ำเงิน พื้นบัตร เป็น สีน้ำเงินอ่อน ​​​​​​​​​​​​​​เลือกได้ไม่เกินจำนวนที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

หากประสงค์ไม่เลือกผู้สมัครใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใด

ในขณะที่การเผยแพร่รายละเอียดของบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายกังวลอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีจัดทำบัตรที่มีขนาดและลักษณะคล้ายคลึงกับบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งปลอมมาออกเสียงลงคะแนนซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนได้นั้น

กกต.ยืนยันถึงความพร้อมและมาตรการในการตรวจสอบ ทั้งยังระบุด้วยว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ผ่านมาก็ได้มีการเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบล่วงหน้า และได้มีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บทกำหนดโทษผู้ที่ใช้บัตรเลือกตั้งปลอม 

สำหรับผู้ที่กระทำผิดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 126 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 

บัตรเลือกตั้งอบต. 2564 จำไว้ สีแดงเลือก นายก- สีน้ำเงิน เลือก ส.อบต.