เลือกตั้งอบต. 2564 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิแค่กรอกเลข 13 หลักเช็คได้เลย

05 พ.ย. 2564 | 01:00 น.

กรมการปกครอง เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบต. 2564 เพียงแค่กรอกเลข 13 หลัก รู้ผลได้ทันที เช็คได้ที่นี่

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด แต่ก่อนจะถึงวันนั้น ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้มีหลักเกณฑ์ วิธีการที่ต้องดำเนินการดังนี้ 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 • ก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 25 วัน โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ที่ว่าการอำเภอ/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
 • ตรวจสอบจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ส่งมาให้ยังเจ้าบ้าน ไม่น้อยกว่า 15 วัน
 • หากพบว่า ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถ ขอเพิ่มชื่อ หรือ กรณีที่เจ้าบ้านเห็นว่า มีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง สามารถ ขอถอนชื่อ โดยยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย 

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบต. 2564 ทางกรมการปกครองยังเปิดช่องทางให้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.ได้ทางระบบออนไลน์โดยเข้าไปที่ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น หรือ คลิกได้ ที่นี่ 

ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเพื่อใช้ค้นหารายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 

 • สิทธิการเลือกตั้ง
 • ลำดับที่
 • เขตเลือกตั้ง
 • หน่วยเลือกตั้ง 

 

เลือกตั้งอบต. 2564 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิแค่กรอกเลข 13 หลักเช็คได้เลย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 1. มีสัญชาติไทยแต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ทะเบียนบ้าน ในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 4. คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

 

เลือกตั้งอบต. 2564 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิแค่กรอกเลข 13 หลักเช็คได้เลย