กกต.เตือนหาเสียง“เลือกตั้ง อบต.”ผ่านโซเชียลได้ไม่เกิน 6 โมงเย็น 27 พ.ย.นี้

05 พ.ย. 2564 | 08:32 น.

กกต.เตือนผู้สมัคร“เลือกตั้ง อบต.”หาเสียงผ่านโซเชียลได้ไม่เกินเวลา 18.00 น.ของวันที่ 27 พ.ย. ก่อนหย่อนบัตร 28 พ.ย.64

 

วันนี้(5 พ.ย.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งเตือนการหาเสียง “เลือกตั้ง อบต.” ทางอิเล็กทรอนิกส์(โซเชียล) สำหรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 ว่า ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง คือวันเสาร์ที่ 27 พ.ย.64

 

โดยสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบหรือ ว่าจ้างบุคคลนิติบุคคลดำเนินการแทนได้ด้วยวิธีการ เช่น เว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชั่น อีเมล์ เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท

โดยการหาเสียง “เลือกตั้ง อบต.” สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนด้วย

 

ทั้งนี้กรณีนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง ภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยได้

ทั้งนี้ ผู้สมัคร “เลือกตั้ง อบต.” หรือพรรคการเมือง ต้องแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการ

 

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการดังกล่าวให้แก่ผู้สมัครผู้ใด ต้องแสดงชื่อและชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคล หรืออาจแสดงชื่อย่อ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่สามารถระบุเจาะจงตัวบุคคลที่ดำเนินการได้ โดยสื่อที่ผลิตขึ้นต้องระบุชื่อและชื่อสกุลหรือชื่อนิติบุคคลของผู้จัดทำ ซึ่งการแสดงตนและระบุข้อมูลอาจกระทำในรูปแบบตัวอักษร ภาพ หรือ เสียง

 

โดยหากมีรายการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าตอบแทนในการดำเนินการ  ไม่ว่าด้วยวิธีการใดรวมแล้วเกินกว่า 5,000 บาท จะต้องแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบ และให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ เพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง