เลือกตั้งอบต. 2564 ไม่ไปลงคะแนนเสียงปีนี้ ต้องเสียสิทธิอะไรบ้าง เช็คด่วน

07 พ.ย. 2564 | 02:00 น.

เลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.2564 ไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงปีนี้ ต้องถูกจำกัดสิทธิ 2 ปีมีอะไรบ้าง หากไม่อยากเสียสิทธินั้นต้องทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ทั้ง 5,300 แห่งทั่วประเทศ

ในกรณีของผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิสำคัญบางประการกำหนดระยะเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ดังนี้

 1. การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. /ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
 2. การสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 3. การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ.
 4. การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. การดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 6. การดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

 

ทั้งนี้ กฎหมายเปิดช่องไว้ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ เนื่องจากมี "เหตุจำเป็น" ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง และภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นอกจากนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ 

เลือกตั้งอบต. 2564 ไม่ไปลงคะแนนเสียงปีนี้ ต้องเสียสิทธิอะไรบ้าง เช็คด่วน

 

สำหรับ "เหตุจำเป็น" ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 มีดังต่อไปนี้

 1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
 7. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง เหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

 

เลือกตั้งอบต. 2564 ไม่ไปลงคะแนนเสียงปีนี้ ต้องเสียสิทธิอะไรบ้าง เช็คด่วน