เคอร์ฟิวนครศรีธรรมราช ล่าสุด ถึงกี่โมง ถึงวันไหน อัพเดทที่นี่ 

18 ต.ค. 2564 | 10:17 น.

ตรวจสอบ ประกาศเคอร์ฟิว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเพิ่งปรับโซนสีโควิดล่าสุด ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเช้มงวด ว่าถึงกี่โมง ถึงวันไหน อัพเดทที่นี่ 

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดมาตรการคลายล็อกดาวน์ และประกาศเคอร์ฟิวรอบล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีการสอบถามเข้ามาว่า ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งศบค.เพิ่งปรับโซนสีโควิดล่าสุด ให้เป็นหนึ่งใน 23 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเช้มงวด ซึ่งมีการถามว่า เคอร์ฟิวของนครศรีธรรมราชถึงกี่โมง ถึงวันไหน อย่างไรบ้าง  

จากการตรวจสอบ “ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35)” ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษษ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 พบข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย ดังนี้ 

เคอร์ฟิวนครศรีธรรมราช ล่าสุด ถึงกี่โมง ถึงวันไหน อัพเดทที่นี่ 

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มี จํานวนรวมกันมากกว่า 50 คน
  • การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว สําหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยให้ การกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และกรณีของบุคคลที่ได้รับยกเว้นที่ได้ประกาศ หรือได้อนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ยังคงใช้บังคับต่อไป
  • เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้สถานที่ กิจการ หรือ กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการได้แล้วและมีเงื่อนไขเรื่องกําหนดเวลาทําการไว้ เช่น ร้านจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ สามารถเปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. 
  • ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด สามารถเปิดเพื่อการจําหน่ายสินค้า ได้ทุกประเภทตามเวลาปกติจนถึงเวลา 22.00น. และหากมีการเปิดให้บริการเครื่องเล่น ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี ประเมินและพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม สําหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดการให้บริการในช่วงระหว่างเวลา 22.00น. ถึง 06.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

เคอร์ฟิวนครศรีธรรมราช ล่าสุด ถึงกี่โมง ถึงวันไหน อัพเดทที่นี่ 

  • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สามารถเปิดให้บริการในลักษณะของการดูแลผู้สูงอายุแบบเช้าไป เย็นกลับได้ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม โดยกําหนดเงื่อนไขที่ผู้รับบริการและบุคลากร เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนด และให้ผู้ประกอบการสุ่มตรวจ บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์โดยการใช้ชุดตรวจและน้ํายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง เพื่อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรค โควิด - 19 หรือโดยวิธีการที่ทางราชการกําหนด
  • โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานที่ที่มี ลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานพิธีตามประเพณีนิยม ได้จนถึงเวลา 22.00น. โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสําหรับองค์กรที่กําหนด เช่น การจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมงาน การให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การจัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อการระบายอากาศของห้องประชุม การจัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด การเว้นระยะห่างไม่ให้แออัด รวมทั้งดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสํานักงาน ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กําหนดอย่างเคร่งครัด
  • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะ คล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานพิธีตามประเพณีนิยม ได้จนถึงเวลา 22.00 น. และให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสําหรับองค์กรที่กําหนดเช่นเดียวกับ โดยยังคงให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และปิดให้บริการในส่วนที่เป็นร้านเกม ตู้เกม เครื่องเล่น สวนสนุก และสวนน้ํา
  • การขนส่งสาธารณะ การขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุ และเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้ผ่อนคลายมาตรการ จํากัดจํานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการตามที่ได้เคยประกาศไว้เดิมในข้อ ๗ แห่งข้อกําหนด (ฉบับที่ ๓๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามมาตรกา ด้านสาธารณสุขตามที่ทางราชการกําหนดและสอดคล้องกับความเหมาะสมของยานพาหนะและสภาพ การเดินทางให้กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร จังหวัด หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและ กํากับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติกา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) กําหนด โดยจัดการให้การขนส่งสาธารณะ แก่ประชาชนมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมแก่การให้บริการประชาชน
  • การปฏิบัติงานนอกสถานที่ทําการของหน่วยงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนยังคงให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบปฏิบัติงาน นอกสถานที่ทําการอย่างเต็มความสามารถที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้ โดยการปฏิบัติงาช ดังกล่าวต้องไม่กระทบกับภารกิจเพื่อการให้บริการประชาชน

การผ่อนคลายมาตรการเพื่อกิจการหรือการดําเนินกิจกรรมบางประเภท

(1) ร้านเกม ตู้เกม หรือเครื่องเล่น ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่มิได้อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงว ให้สามารถเปิดดําเนินการได้ในลักษณะของเกมหรือเครื่องเล่นเฉพาะที่มีผู้เล่นเป็นผู้ใช้เครื่องเล่นเดี่ยวหรือ การเล่นเป็นคู่เท่านั้น โดยให้ผู้เล่นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา แต่สวนสนุกและสวนน้ํา ยังคงให้ปิดดําเนินการ

(2) การปรับเงื่อนไขกําหนดเวลาการให้บริการของสวนสาธารณะ สนามกีฬา ยิม ฟิตเน หรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกายทุกประเภท ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สามารถเปิดดําเนินการได้ ตามเวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา 22.00น. 

เคอร์ฟิวนครศรีธรรมราช ล่าสุด ถึงกี่โมง ถึงวันไหน อัพเดทที่นี่ 

เคอร์ฟิวนครศรีธรรมราช ล่าสุด ถึงกี่โมง ถึงวันไหน อัพเดทที่นี่