ไทยพร้อมรับประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติปี 2565

14 ต.ค. 2564 เวลา 6:43 น. 28

“นิพนธ์”ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์ ลั่นไทยพร้อมรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ปี 2565 หนุนความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 9 (The 9th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management : The 9th AMMDM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมทางไกล

 

โดยมีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีด้านการจัดการภัยพิบัติจากประเทศสมาชิกอาเซียน  เลขาธิการอาเซียน เอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียน เจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่น) ผู้บริหารระดับสูงจากองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า 80 คน

 

ในการประชุมดังกล่าว นายนิพนธ์ ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ“Strengthening Partnership and Innovation for Disaster Management in ASEAN” ได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญในการหารือร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการภัยพิบัติของภูมิภาค ได้แก่ การเก็บข้อมูลความเสี่ยง การบูรณาการความร่วมมือและสร้างความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม

       ไทยพร้อมรับประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติปี 2565    ไทยพร้อมรับประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติปี 2565

 

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน การจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการในการรับมือภัยพิบัติในภูมิภาค และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยคำนึงถึงเพศสภาวะและครอบคลุมประชากรในทุกกลุ่ม ร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของความเป็นหุ้นส่วน และสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง พร้อมรับมือภัยพิบัติตามเป้าหมายสำคัญของภูมิภาคอาเซียน ที่มุ่งสู่การเป็นภูมิภาคที่มีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ร่วมกับภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืน

 

นายนิพนธ์ กล่าวแสดงความพร้อมรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ในปี พ.ศ.2565 โดยกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานระหว่างดำรงตำแหน่งประธานฯ คือ  “BALANCING ACT” เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาที่สมดุลหลังโควิด-19

                                          ไทยพร้อมรับประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติปี 2565

และตอกย้ำถึงประเด็นเร่งด่วนที่ภูมิภาคให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการเตรียมการล่วงหน้าก่อนเกิดภัยพิบัติ การคำนึงถึงเพศภาวะและประชากรทุกกลุ่ม การขับเคลื่อนหลักการกรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคสาธารณสุขจากภัยพิบัติ เป็นต้น

 

รวมถึงการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของอาเซียนในเวทีการประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 

“ประเทศไทยมีความพร้อม มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติในปี 2565 และหวังว่าจะได้รับการต้อนรับทุกท่านในการประชุมในปี 2022 โดยจะสานต่องานที่ได้ริเริ่มเอาไว้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และบรรลุเป้าหมายในการสร้างประชาคมอาเซียนที่ปลอดภัยอย่างสมดุล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  นายนิพนธ์ กล่าว

                             ไทยพร้อมรับประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติปี 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง